دوره و شماره: دوره 32.4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 485-646 

مقاله پژوهشی

2. ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه

صفحه 485-497

10.22092/jwra.2019.118519

علی اصغر آقابیگی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ محمود راینی؛ محمدرضا یزدانی


3. اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج

صفحه 499-515

10.22092/jwra.2019.118520

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ مجتبی خوش روش


5. تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام

صفحه 529-541

10.22092/jwra.2019.118522

علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ داوود بخشی؛ غلامحسن رنجبر


8. تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.)

صفحه 567-579

10.22092/jwra.2019.118525

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش