بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پارسا، مهدی [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • پارسا، مهدی [1] دانشیار، گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • پارسی نژاد، مسعود [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران؛
 • پارسی نژاد، مسعود [1] استاد، دانشگاه تهران، پردیس کرج، دانشکده علوم و مهندسی آب، کرج، ایران.
 • پارسی نژاد، مسعود [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • پارسی‌نژاد، مسعود [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
 • پارسی‌نژاد، مسعود [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران.
 • پاکدامن، بابک [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • پیری، جمشید [1] مربی گروه مهندسی آب، دانشکده آب وخاک، دانشگاه زابل.
 • پیری، حلیمه [1] استادیار،گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • پیری، حلیمه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • پیری، حلیمه [2] استادیار، گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل.
 • پیردشتی، همت‌اله [1] دانشیار، گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.
 • پیرصاحب، مقداد [1] استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
 • پیرمرادیان، نادر [1] هیات علمی
 • پرندین، محمدامین [2] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
 • پرهیزکاری، ابوذر [1] دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران.
 • پرهیزکاری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام‌نور تهران.
 • پناهی، مهدی [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • پناهی، مهدی [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
 • پوریزدان‌خواه، هدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی، مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • پورصدری، آذین [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • پورغلام آمیجی، مسعود [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • پورمحمدی، سمانه [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه یزد، دانش آموخته مدیریت مناطق بیابانی (گرایش آب)؛
 • پورمحمدی، سمانه [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد؛

ت

 • تابعی، مهدی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • تاتاری، مریم [1] محقق بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، کرج؛
 • تبریزی دخت فرد، النا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران.
 • تدین، علی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
 • ترابی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان
 • ترابی، منوچهر [1] عضو هیات علمی (دکترا) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان.
 • تراهی، عزیز [1] مربی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • تیموری، نوربخش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛
 • توراج‌زاده، ام‌البنی [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل.
 • توسلی، محمد رضا [1] مدیر سابق آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران؛
 • توکلی، احسان [1] فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی؛ آبیاری و زهکشی؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران.
 • توکلی، علیرضا [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

ث

ج

 • جعفری، حسین [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل، زایل، ایران.
 • جعفری، علی محمد [1] استادیارپژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • جعفرآقایی، مجید [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان.
 • جعفری تلوکلایی، مهدی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • جعفری صیادی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • جعفرنژادی، علیرضا [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • جلینی، محمد [1] عضو هیات علمی (دانشیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • جماعتی اردکانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران.
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی دکتری مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جناب، مهنوش [1] گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)، شهر قزوین، استان قزوین، ایران
 • جهان بخش، حبیبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • جهانگیر، لیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جوادی، علی [1] دانشجوی دکترای گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • جوادی، علی [1] دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • جوانی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، ایران.

چ

 • چایچی، مهرداد [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • چراتی، علی [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.
 • چراغی، سید علی محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی فارس
 • چوپان، یحیی [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

ح

خ

 • خادم‌پور، فهیمه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار، گروه علـوم و مهندسـی آب ،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند.
 • خاشعی سیوکی، عباس [4] عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • خاکپورعربلو، بابک [1] کارشناس ارشد شرکت خدمات مهندسی سامان آبراه.
 • خالدیان، محمدرضا [2] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • خالدیان، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر.
 • خالدیان، محمدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر.
 • خالدیان، محمدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر.
 • خالقی، معظم [1] دانش‌آموخته دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل.
 • خاوازی، کاظم [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب کشور؛
 • خدایی، آیدین [1] استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • خرمیان، محمد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
 • خزیمه نژاد، حسین [1] عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • خسروی، هوشنگ [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • خشائی، فرشاد [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خلیلی، کیوان [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه.
 • خلیلیان، صادق [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
 • خنک، آرش [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم مهندسی آب، تهران، ایران.
 • خنک، آرش [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران
 • خوارزمی، عباس [1] کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛
 • خورشیدی، محمدباقر [1] استادیار پ‍ژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • خوشروش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • خوش روش، مجتبی [3] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خوش‌روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • خوش سیمای چنار، مرتضی [1] آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

د

ذ

 • ذبیحی، آرمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • ذبیحی، حمیدرضا [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد-ایران.
 • ذونعمت کرمانی، محمد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • ذونعمت کرمانی، محمد [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

ر

ز

س

 • سیادت، عطا اله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
 • ساریخانی خرمی، سعادت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران؛
 • ساسانی، شهریار [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه؛
 • ساعی، مهدیه [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان.
 • سالاری، امیر [1] دکتری مهندسی آب، دانشگاه تربت حیدریه.
 • سالارپور، ماشاالله [1] استادیار دانشگاه زابل.
 • سالک زمانی، علی [1] عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی.
 • سالم، جلال [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،یزد، ایران.
 • سالمی، حمیدرضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
 • سالمی، حمیدرضا [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
 • سپهر، ابراهیم [1] دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • ستوده نیا، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).
 • ستوده نیا، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • ستوده‌نیا، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره).
 • سجودی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران.
 • سخایی راد، حسین [1] کارشناس ارشد مهندسین مشاور سامان آبراه.
 • سیدان، سید محسن [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • سیدان، سید محسن [1] Assistant Prof., Economic, Social and Extension Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran.
 • سیدان، سید محسن [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی وترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • سیدان، سید محسن [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان.
 • سید کابلی، حسام [1] استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول.
 • سرافراز اردکانی، محمدرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] استادیار؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی؛ تهران؛ ایران.
 • سرائی‌تبریزی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران.
 • سعادت، سعید [1] استادیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب.
 • سعادت، سعید [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
 • سعادتی، زهرا [1] دانش‌آموخته دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل.
 • سعادتی، زهرا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه زابل
 • سعیدی، رضا [1] دانشجوی دکتری در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • سعیدی، قدرت الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان؛
 • سعیدی نیا، مهری [2] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان و دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • سکاکی، محسن [1] دانش‌آموخته آبیاری و زهکشی دانشگاه زنجان؛
 • سلامتی، نادر [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
 • سلطانی، جابر [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • سلطانی، جابر [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.
 • سلطانی، مسعود [1] دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
 • سلطانی، هرمز [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • سلطانی، ولی [1] کارشناس ارشد مرکز ملی تحقیقات شوری
 • سلطانی‌تمجید، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان.
 • سلطانی گردفرامرزی، ولی [1] محقق مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
 • سلطانی محمدی، امیر [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • سهرابی، تیمور [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ش

 • شایان نژاد، محمد [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • شایان نژاد، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • شاکرمی، مسعود [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه بوعلی‌سینا همدان.
 • شاهرخ نیا، محمدعلی [1] عضو هیئت علمی- مرکز تحقیقات و آموش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • شاهین رخسار، پریسا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان.
 • شاهین‌رخسار، پریسا [1] پژوهشگر مؤسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی رشت و دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • شاهین‌رخسار، پریسا [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی رشت.
 • شاهین‌رخسار، پریسا [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
 • شاهنظری، علی [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مهندسی آب؛
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • شاهنظری، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهنظری، علی‌ [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • شاهنظری، علی‌ [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • شاهنظری، علی‌ [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهوزئی، عبدالرئوف [1] کارشناس هواشناسی همدید، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • شباهنگ، جواد [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شبستری، محمد هادی [1] کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان.
 • شیری، محمدرضا [1] عضوهیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر، استان اردبیل
 • شیرازی، پویا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شیرزادی، سمیه [1] استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • شیرزادی لسکوکلایه، سمیه [1] دانش آموخته دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.
 • شریفی، حمیدرضا [1] استادیارپژوهش بخش تحقیقات اصلاح و نهال و بذر- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.
 • شریفی، حمیدرضا [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • شرفا، مهدی [1] دانشیار پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، علوم خاک.
 • شیرمردی، مصطفی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران.
 • شکرگزار، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد؛
 • شمس، علی [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، ایران.
 • شینی دشتگل، علی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر گروه آب و خاک (به‌زراعی) مؤسسه تحقیقات و آموزش
 • شهابی‌فر، مهدی [1] استادیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • شهیدی، علی [1] دانشیار دانشگاه بیرجند
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

ص

ض

ط

ع

غ

ف

 • فاخری فرد، احمد [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، ایران
 • فاریابی، ارسلان [2] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد.
 • فاریابی، ارسلان [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت.
 • فتاحی، احمدرضا [1] محقق بخش تحقیقات فنی مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری، شهرکرد؛
 • فتاحی، نظیر [1] استادیار مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
 • فتاحی چقابگی، علی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه رازی.
 • فتاحی دولت آبادی، خدیجه [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. تهران. ایران.
 • فتحی، پرویز [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان.
 • فتحی تیلکو، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان.
 • فرحبخش، مهشاد سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • فرزام نیا، مسعود [1] مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
 • فرسرایی، سارا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فرمانی فرد، میلاد [1] فارغ التحصیل دکتری گروه مهندسی آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.
 • فرمانی فرد، میلاد [2] دانش آموخته دکتری گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • فرهادی بانسوله، بهمن [1] استادیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی.
 • فروزانی، معصومه [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران.
 • فرومدی، محمود [1] کارشناس، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران
 • فیض‌آبادی، یاسر [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.
 • فعالیان، احد [2] دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • فلاح، سیف‌اله [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
 • فلاح، سینا [1] استاد گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد، ایران.
 • فلاح، سینا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
 • فلاح، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • فنایی، حمیدرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، زابل، ایران.

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • نادری، نادر [2] استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 • نادریان فر، محمد [1] دانشجوی دوره دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • نازی قمشلو، آرزو [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار پ‍ژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • ناصری، عبد علی [1] استاد دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی.
 • ناصری، محبوبه [1] دانش آموخته دکتری علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • ناطقی، محمد باقر [1] مدیریت منابع آب هلدینگ مزارع نوین ایرانیان، سازمان اتکا.
 • ناظمی، امیرحسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،ایران
 • ناظمی، امیرحسین [2] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
 • ناظمی، امیرحسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز.
 • نجبایی، سیده ایدا [1] کارشناس ارشد علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • نجفی، پیام [1] استاد گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
 • نجفی علمدارلو، حامد [1] استادیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • نجفی علمدارلو، حامد [1] دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات علمی
 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • نیشابوری، محمدرضا [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
 • نیشابوری، محمدرضا [3] استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • نیشابوری، محمدرضا [1] استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
 • نصرآبادی، حمید [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 • نصراللهی، علی حیدر [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.
 • نصراللهی، علی حیدر [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.
 • نظری، بیژن [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
 • نظری، بیژن [2] گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، قزوین، ایران
 • نظری، رستا [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
 • نظری، رستا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • نعمتی، حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • نعمتی، سیدحسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • نعمت اللهی، زهرا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
 • نقی‌پور، نجمه [1] کارشناس ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • نیکبخت، جعفر [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان؛
 • نیک‌پور، محمدرضا [1] اردبیل – دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه آبیاری
 • نیکویی دستجردی، محمدرضا [1] کارشناس ‌ارشد باغبانی، پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران.
 • نوابیان، مریم [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
 • نوابیان، مریم [1] گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت-ایران
 • نوذری، حامد [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نوری، حمیده [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • نوری، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی
 • نورعلی‌نژاد، علیرضا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نوروزی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • نوروزی، مهرداد [1] دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
 • نوروزیان، محمد [1] دانشجوی دکترا گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیست‌محیطی و کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
 • نوروزپوراصل، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره).

و

ه

ی