نشریه پژوهش آب در کشاورزی وابسته به موسسه تحقیقات خاک و آب از سال 1398 با مجوز رسمی از دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد نامه شماره 3/11/2064 مورخ 1388/12/8 با اعتبار علمی- پژوهشی تایید شد.

نشریه پژوهش آب در کشاورزی ، نشریه ای با دسترسی آزاد به متن مقالات است که به صورت فصلنامه منتشر میشود و از سیاست داوری دو سو کور برای بررسی مقالات استفاده می نماید.این نشریه در بررسی و انتشار مقالات از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر(COPE) پیروی مینماید.