مجله علمی-پژوهشی "پژوهش آب در کشاورزی" فصلنامه ای است حاوی مقالات اصیل و داوری شده. زمینه های علمی مورد نظر مجله شامل مسایل مربوط به آب مورد نیاز گیاهان، روشهای آبیاری، برنامه ریزی آبیاری، رابطه آب-خاک-گیاه، کیفیت آب و جنبه های اقتصادی آب و تولید محصول می باشد. مقالات ارسالی به مجله می بایست مبتنی بر تحقیقاتی باشد که نتایج آن قبلا چاپ نشده و به مجلات دیگر ارسال نشده باشد. زبان اصلی مجله فارسی است و چکیده مقالات به زبان انگلیسی هم درج می شود.