شماره تلفن دفتر مجله:

026-36220160 (تماس شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 13 )

ایمیل مجله:

journalwater@yahoo.com

شماره واتساپ مدیر اجرایی/فاطمه آقاجانی

0936-5154422