اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی اسدی رحمانی

بیولوژی خاک .موسسه تحقیقات خاک و آب دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

wra.areo.ir
asadi_1999yahoo.com

سردبیر

حمید سیادت

فیزیک خاک (رابطه آب، خاک، گیاه). بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب استاد بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب

wra.areo.ir
hamidsiadatyahoo.com
02636220160

اعضای هیات تحریریه

نیاز علی ابراهیمی پاک

آبیاری. موسسه تحقیقات خاک و آب دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

nebrahimipakyahoo.com

محمد بای بوردی

فیزیک خاک و آبیاری. بازنشسته سازمان تحقیقات خاک و آب استاد و مدرس دانشگاه

mbybordigmail.com

ابراهیم پذیرا

اصلاح خاک و زهکشی. بازنشسته دانشگاه علوم تحقیقات استاد بازنشسته دانشگاه علوم تحقیقات تهران

ebrahimpaziragmail.com

نادر حیدری

آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی (دانشیار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران

nrheydariyahoo.com

ناصر دواتگر

فیزیک،رابطه آب و خاک و گیاه دانشیار و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

n_davatgaryahoo.com

حیدرعلی کشکولی

زهکشی و فیزیک خاک. دانشگاه اهواز استاد بازنشسته دانشگاه اهواز

kashkulihdagmail.com

عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استاد دانشگاه پردیس کشاورزی تهران

aliaghatut.ac.ir

فرهاد موسوی

مهندسی آبیاری. دانشگاه سمنان استاد مدعو دانشگاه سمنان

mousavicc.iut.ac.ir

محمدحسین مهدیان

آبیاری. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری استاد بازنشسته سازمان آموزش و ترویج کشاورزی

mahdian.mhosseingmail.com

مجید میرلطیفی

سیستم های آبیاری و تبخیر و تعرق دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

m.mirlatifigmail.com

ویراستار انگلیسی

حمید سیادت

استاد بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب

hamidsiadatyahoo.com

مدیر اجرایی

فاطمه آقاجانی

کشاورزی، منابع طبیعی گرایش محیط زیست مدیر اجرایی بخش نشریات موسسه تحقیقات خاک و آب

journalwateryahoo.com
02636220160