اخبار و اعلانات

جلسه تحریریه مهرماه 99

جلسه تحریریه نشریه پژوهش آب در کشاورزی سال 99 مورخ 9/7/1399 روز چهارشنبه با حضور اعضای محترم تحریریه برگزار خواهد شد.

مطالعه بیشتر