دوره و شماره: دوره 29.4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 419-575 

مقاله پژوهشی

1. اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج

صفحه 419-431

10.22092/jwra.2016.105808

محمد قاسمی نصر؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی مختصی بیدگلی


3. اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک

صفحه 447-463

10.22092/jwra.2016.105821

احد فعالیان؛ حسین انصاری؛ محمد کافی؛ امین علیزاده؛ مهنوش مقدسی


9. تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت

صفحه 537-546

10.22092/jwra.2016.105827

محمد بزانه؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن‎نیا