• فهرست داوران نشریه آب در کشاورزی سال 1401 و 1402 
 
نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی
نیازعلی ابراهیمی پاک دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
لیلا اسماعیل نژاد عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب-
مهدی اکبری دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
محمدرضا امداد استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آّب
ابراهیم امیری استاد گروه مهندسی آب، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
سید بهرام اندرزیان عضو هیئت علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمات تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مهدی پناهی استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
بخش تحقیقات خاک و آب
آرش تافته استادیار آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک
علیرضا توکلی دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بخش تحقیقات مهندسی زهکشی
آناهیتا جباری استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
نادر حیدری دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بخش تحقیقات مهندسی زهکشی
مجتبی خوش‌روش دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
مسعود دادیور مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی بخش تحقیقات خاک و آب
ناصر دوات گر دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
محمدحسن رحیمیان استادیار آبیاری و زهکشی مرکز ملی تحقیقات شوری بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک
محمد حسین رحیمیان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد ایران
فاطمه رزاقی دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شیراز
مجتبی رضایی استادیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات برنج،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عبدالمطلب رضائی  استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
رقیه رضوی مربی موسسه تجقیقات خاک و آب کرج
غلامحسن رنجبر دانشیار مهندسی کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری بخش تحقیقات زراعت و باغبانی
حمیدرضا سالمی اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن
مهدی سرائی تبریزی استادیار گروه علوم و مهندسی آب،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
جواد سرحدی استادیار علوم خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان بخش تحقیقات خاک و آب
سعید سعادت دانشیار خاک شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی
علی‌ شاهنظری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ناصر صداقتی استادیار آبیاری و زهکشی پژوهشکده پسته گروه فناوری و مدیریت تولید موسسه تحقیقات علوم باغبانی
اژدر عُنّابی میلانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
محمد عبداللهی پور  استادیارپردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی / پردیس ابوریحان
عبدالنبی عبده کلاهچی استادیار عمران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گروه پژوهشی هیدرولوژی و توسعه منابع آب
علی اکبر عزیزی زهان محقق کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات
حسن علیپور دانشیار مهندسی کشاورزی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی کشاورزی
سعید غالبی مربی خاک شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمد فیضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی قاجار سپانلو دانشیار  گروه علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی قدمی فیروزآبادی دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوذر قهرمان دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
اسماعیل کرمی دهکردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فاطمه کیخایی مربی مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک
عبدالمجید لیاقت  استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
رضا محمدی کیا محقق کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک
اکبر محمدی محمد آبادی مربی پژوهش، پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران.
علی مرشدی استادیار خاک شناسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری بخش تحقیقات خاک و آب
فاطمه مسکینی ویشکایی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
منصور معیری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد - خوزستان
محمد مهدی مقیمی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه فسا
محمدحسین مهدیان استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سید فرهاد موسوی استاد منابع آب، دانشگاه سمنان
علی مومن پور استادیار باغبانی مرکز ملی تحقیقات شوری بخش تحقیقات زراعت و باغبانی
کامران میرزاشاهی استادیار مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول بخش تحقیقات خاک و آب
فر هاد میرزایی دانشیار دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مجید میرلطیفی دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
مریم نوابیان دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان و عضو وابسته پژوهشی گروه مهندسی آب و محیط زیست 
میلاد نوری استادیار خاک شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک
شادمان ویسی استادیار آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک
هوشنگ یزدانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محمد رضا یزدانی استادیار آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات برنج کشور بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی