هدف مجله علمی-پژوهشی "پژوهش آب در کشاورزی" ارتقای آگاهی در میان پژوهندگان مسایل آبیاری و علوم آب و خاک است تا زمینه بالا بردن دانش و تحقیقات، شناسایی و معرفی بینش ها و ایده های نو، و ابتکارات و نوآوری در تحقیق علمی در سطح ملی و بین المللی فراهم شود و ارتباطات  بین مراکز آموزشی و نهادهای علمی و اجرایی و انتقال و تبادل نتایج و یافته  ها در باره کاربرد و بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک درکشاورزی کشور افزایش یابد. گروه هدف ومخاطب مجله شامل پژوهشگران، اعضای هیات علمی، و نهادهای آموزشی پزوهشی و ترویجی ، دانشجویان و مروجین کشاورزی و بالاخره سیاست گزارن کشاورزی و منابع طبیعی است