مجله علمی "پژوهش آب در کشاورزی" فصلنامه ای است حاوی مقالات اصیل و داوری شده. زمینه های علمی مورد نظر مجله شامل مسایل مربوط به آب مورد نیاز گیاهان، روشهای آبیاری، برنامه ریزی آبیاری، رابطه آب-خاک-گیاه، کیفیت آب و جنبه های اقتصادی آب و تولید محصول می باشد. مقالات ارسالی به مجله می بایست مبتنی بر تحقیقاتی باشد که نتایج آن قبلا چاپ نشده و به مجلات دیگر ارسال نشده باشد. زبان اصلی مجله فارسی است و چکیده مقالات به زبان انگلیسی هم درج می شود.

محورهای موضوعی نشریه:

  • آب زیرزمینی
  • آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
  • آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
  • استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
  • اقتصاد، ارزش آب
  • سنجش از دور
  • طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
  • فتوسنتز، رنگدانه ها، کلروفیل
  • مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان