مقاله پژوهشی
اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان

علی قدمی فیروزآبادی؛ مهرداد چایچی؛ سید محسن سیدان

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 139-149

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113159

چکیده
  استفاده بهینه از آب با توجه به شرایط اقلیمی کشور و خشکسالی­های اخیر امری ضروری به­نظر می­رسد. یکی از راهکارهای مهم و تاثیر­گذار، بهره­گیری از سامانه­های نوین آبیاری است. لذا این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، با بهره­گیری از سیستمهای آبیاری تحت فشار، بصورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان

زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ مهدی پناهی؛ ابراهیم امیری

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 151-162

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113160

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثرات مدیریت آبیاری روی خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند (رقم منوژرم) و تعیین کارایی مصرف آب بود. آزمایش در منطقه الشتر واقع در استان لرستان در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی طی دو سال زراعی 1393 و 1394 انجام شد. در این تحقیق شش تیمار آبیاری شامل آبیاری کامل (رساندن رطوبت خاک در هر آبیاری به حد ظرفیت مزرعه) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران

ادریس مرسلی؛ نادر حیدری؛ عباس زارع؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113161

چکیده
  ایران با محدودیت‌های شدید منابع آبی مواجه است و سهم قابل توجهی از این منابع کمیاب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. یکی از مهمترین راهبردهای کاهش تاثیر این محدودیت ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی و تقلیل برداشت از منابع آبی کشور است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. نوع این تحقیق کاربردی- توسعه‌ای و روش آن کتابخانه‌ای و میدانی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده

سیده ایدا نجبایی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 181-194

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113162

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف سرب و کروم موجود در آب آبیاری بر تجمع آنها در خاک و جذب گیاهی (در شاهی و جعفری)، آزمایشی در گلدان هایی با ارتفاع 22 و قطر 28 سانتی­متر، به­صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی، در 3 تکرار و 16 تیمار و بافت خاک لومی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1390 اجرا گردید. تیمارها شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان

علی محمد جعفری؛ هرمز سلطانی؛ سید معین الدین رضوانی؛ علی قدمی فیروزآبادی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 195-205

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113163

چکیده
  روشهای نوین آبیاری آب­اندوز  می توانند باعث افزایش کارایی مصرف اب و بازده اقتصادی شوند. در این مطالعه اثر دو روش ابیاری و چهار آرایش کاشت  مختلف بر روی عملکرد و بازده اقتصادی در زراعت سیب زمینی ارزیابی شد. بدین منظور آزمایشی به صورت کرت خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان در همدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار

مجید علی حوری؛ عزیز تراهی؛ حجت دیالمی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 207-218

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113164

چکیده
    کشت گیاهان متحمل به شوری می‌تواند راه‌حل مناسبی برای استفاده از منابع آب شور باشد. به منظور شناسایی پایه‌های متحمل به شوری در درخت کُنار، این تحقیق به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو عامل شوری آب آبیاری و گونه درخت کُنار در سه تکرار اجرا گردید. شوری آب آبیاری در چهار سطح 3/0، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر و گونه درخت کنار در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان

معظم خالقی؛ علی‌ شاهنظری؛ فرزاد حسن پور؛ فاطمه کاراندیش

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 219-231

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113165

چکیده
  کمبود آب غیر­شور و افزایش تقاضای آب برای آبیاری منجر به کاربرد روش­های جدید آبیاری و همچنین به کار­گیری منابع آب ‌شور شده است. به همین دلیل، آزمایش مزرعه­ای طی دو سال زراعی 1393 و 1394 برای ارزیابی اثر مدیریت کمی و کیفی آب آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد کیفی آفتابگردان در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک

یاسر استواری؛ ارسلان فاریابی؛ سید علی اکبر موسوی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 233-243

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113167

چکیده
  منحنیمشخصهرطوبتی خاک در پژوهش‌های آبوخاکمربوط بهآبیاریوزهکشی،حفاظتخاک وانتقال املاحاهمیت فراوانیدارد. از آنجا کهاندازه­گیریمستقیماین ویژگی از خاک، وقت­گیرو هزینه­براست، می‌توان با برآورد نقاط منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از توابع انتقالی و ویژگی­های زود یافت خاک، در زمان و هزینه­ها صرفه‏جویی کرد. هدف از مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر شیب و ویژگی‌های خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران

فریبا السادات حسینی؛ علی‌رضا واعظی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 245-257

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113168

چکیده
    محتوای آب خاک نقشی مهم در رشد گیاه به­ویژه در کشتزارهای دیم مناطق خشک و نیمه‌خشکایفاء می­کند. آگاهی از عوامل مؤثر بر میزان نگهداشت آب در خاک برای مدیریت آب حاصل از بارش­آسمانی و هم­چنین درک طیف وسیعی از فرآیندهای هیدرولوژیکی شامل نفوذ، رواناب، و تبخیر و تعرق ضروری است.این متغیر تحت تأثیر هم‌زمان آب‌وهوا، ویژگی­های خاک، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان؛ مریم وراوی پور

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 259-276

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113169

چکیده
  تغییر شکل و انتقال کود اوره، نیترات و آمونیوم در خاک بصورت زنجیره­ای از واکنش­های متصل به هم صورت می­گیرد که برای مدیریت دقیق­تر آب و کود در مزرعه باید این واکنش­ها توامان باهم در نظر گرفته شوند. در این پژوهش مدل HYDRUS-2Dبه منظور پیش­بینی توزیع و انتقال توأمان رطوبت، نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشته­های آبیاری طی دوره رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه عزیززاده؛ تکتم محتشمی؛ امیر سالاری

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 277-286

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113170

چکیده
  بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی می­باشد. در طی سال­های اخیر به جهت عدم توجه به این نهاده تولیدی کمیاب و استفاده­های نادرست و بیش‌ازحد و نیز خشک‌سالی‌ها، مسئله کمبود آب به یک بحران جدی تبدیل‌شده است. ازاین‌رو برنامه­ریزان باید در راستای مصرف بهینه آب تصمیم­گیری کرده و با تهیه­ی الگوی کشت مناسب به همراه کاربرد فنّاوری‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد

رضا موحدی؛ نسیم ایزدی؛ رضا وحدت ادب

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 287-300

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113172

چکیده
  با توجه به شرایط خشکسالی و اینکه بخش کشاورزی بیشترین مصرف را در بین بهره­برداران آب در کشور دارد، استفاده از فناوری‌های آبیاری تحت فشار که به میزان قابل توجهی مصرف آب را کاهش می­دهند بسیار توصیه می­گردد. اما مهمترین بحث در توسعه فناوری‌های کشاورزی، پذیرش آن در بین بهره­برداران است. بنا بر این، هدف از انجام این پژوهش بررسی سازه­های ...  بیشتر