دوره و شماره: دوره 31.4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 509-698 
9. کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک

صفحه 595-607

10.22092/jwra.2018.115720

مسعود سلطانی؛ علی رحیمی خوب؛ عباس ستوده نیا؛ مجتبی اکرم