مقاله پژوهشی
تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان

علی اکبر عزیزی زهان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مهدی شهابی‌فر

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 519-534

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121236

چکیده
  به منظور تکمیل و تفکیک شاخص­های بهره­وری آب متناسب با شرایط واقعی، ارائه یک سنجه برای ارزیابی مطلوبیت شاخص بهره­وری و ایجاد امکان تعمیم­پذیری نتایج ضروری است. لذا در این پژوهش با نگاه فرآیندی به نظام تولید محصولات کشاورزی و با لحاظ قابلیت­ها و محدودیت­های اقلیم، اراضی و گیاه در چرخه پیچیده آب- خاک- گیاه- اتمسفر و انسان، پژوهش­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز

زهرا جماعتی اردکانی؛ علی مومن پور؛ مریم دهستانی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 535-550

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121237

چکیده
    به­منظورارزیابیاثر تنش شوری بر برخی از ویژگی­های رشدیژنوتیپ­هایانتخاب شده انار از مناطقی با آب و خاک شور، آزمایشی به­صورت فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفیبادوعاملژنوتیپ و رقمدرسهسطح (’پوست سیاه اردکان‘، ’چاه افضل‘و ’رباب نیریز‘) و شوری آب آبیاری درپنج سطح (یک، سه، پنج، هفت و نه دسی­زیمنسبر­متر)، و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد مدل WASP برای شبیه سازی کیفیت زه آب اراضی شالیزاری واحد عمرانی F4 شبکه آبیاری زهکشی گیلان

مهسا حسن پور نودهی؛ مریم نوابیان؛ مهدی اسمعیلی ورکی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 551-564

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121238

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل WASP7.3در شبیه‌سازی کیفیت زه‌آب اراضی شالیزاری روستاهای نوده و نوپاشان شهرستان صومعه‌صرا واقع در واحد عمرانی F4شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود انجام شد. برای ارزیابی مدل، دبی زهکش و وضعیت کیفی زه‌آب در نه نقطه در طول زهکش و نه ورودی و یا خروجی زهکش اندازه‌گیری و به مدل معرفی شد. تحلیل حساسیت مدل نشان داد که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر آبیاری قطره‌ای (نوارهای تیپ) با آب شور بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک

مرتضی خوش سیمای چنار؛ حمیده نوری

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 565-581

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121239

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی­های شیمیایی و توزیع نمک در نیمرخ خاک تحت کشت سه رقم ذرت در شرایط استفاده از سیستم آبیاری قطره­ای (نوارهای تیپ)، پژوهشی در سال 1396 در مزرعه پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، واقع در کرج به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی انجام گرفت. تیمارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته

علی عطایی؛ مهدی اکبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ زهرا غفاری؛ داوود زارع حقی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 583-599

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121240

چکیده
  به­منظور مطالعه اثرات تغییر سامانه­های آبیاری قطره­ای سطحی به زیرسطحی بر پاسخ گیاهی، یک باغ پسته 10 هکتاری از شهرستان شهریار انتخاب و تیمارهای آبیاری شامل قطره­ای سطحی با آب شور (DI)، قطره­ای زیر سطحی با آب شور (SDI) و قطره­ای سطحی با آب غیرشور(A) در آن پیاده شد و پاسخ­های گیاهی اندازه­گیری شد. نتایج بررسی توزیع شوری نشان داد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

فرشاد خشائی؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد؛ نسرین آزاد

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 601-612

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121241

چکیده
  امروزه روند استفاده از روش آبیاری قطره­ای زیرسطحی در گیاهان ردیفی به­علت افزایش کارایی آب و کود، رو به افزایش است. به منظور بررسی اثر مقدار آبیاری و تعداد تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره­وری آب در گیاه ذرت، مطالعه مزرعه­ای در سال 1397 به­صورت کرت­های نواری خرد شده برپایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica

آیدین خدایی؛ علی مشتطی؛ سید هاشم موسوی؛ بابک پاکدامن؛ محبوبه عبدالهی نوروزی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 613-627

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121242

چکیده
    به منظور مطالعه اثر کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indicaبر عملکرد گندم در شرایط قطع آبیاری آخر فصل، پژوهشی به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1396-1395 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه زمان قطع آبیاری (آبیاری کامل، قطع آبیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی روش WUCOLS در برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز

زینب سجودی؛ فر هاد میرزایی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 629-643

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121243

چکیده
  فضای سبز به دلیل ارزش‌های زیست‌محیطی ازجمله تولید اکسیژن و تلطیف هوا، ترسیب کربن،حفاظت از خاک در مقابل فرسایش و حفظ تنوع زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است. حجم زیادی از منابع آب شهری برای تامین آب آبیاری گیاهان فضای سبز مصرف می‌شود و به دلیل مشخص نبودن نیاز آبی این گیاهان تلف می‌شود. در این تحقیق، ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاهان از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری

محمدمهدی قره داغی؛ سیدمحمود طباطبایی؛ عیسی معروف پور؛ فرزاد حسین پناهی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 645-660

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121244

چکیده
  از اساسی­ترین شرایط موفقیت­آمیز بودن بهره­برداری از یک سامانه آبیاری قطره­ای نواری (تیپ)، طراحی درست و متناسب عوامل مؤثر در عملکرد هیدرولیکی آن با توجه به شرایط مزرعه و نوع کشت می­باشد. دو پارامتر مهم و حساس در این راستا، فاصله لترال­ها و فاصله قطره­چکان­ها می­باشد. عدم انتخاب صحیح این دو پارامتر، کارایی یک سامانه آبیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات سطوح مختلف تلفیق آب‌های شور و غیرشور بر رشد رویشی پاجوش‌های خرما

مجید علی حوری

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 661-672

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121245

چکیده
  یکی از روش‌های مدیریتی در استفاده از منابع آب شور، اختلاط یا تلفیق آب شور و غیرشور می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده تلفیقی از آب شور و غیرشور روی رشد پاجوش‌های خرمای رقم برحی، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت یک سال اجرا شد. شش تیمار آزمایشی شامل: =T1آبیاری با آب رودخانه کارون (3/2 دسی زیمنس بر متر)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت مصرف و توزیع آب در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی تجن با تاکید بر پایداری منابع آب

سمیه شیرزادی؛ مصطفی مردانی؛ علی شاهنظری

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 673-689

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121246

چکیده
  مدیریت عرضه و تقاضای آب نقش مهمی در بخش کشاورزی دارد. اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی تجن، از جمله مناطقی است که در سال­های اخیر به دلیل عدم مدیریت صحیح در توزیع مصرف آب کشاورزی، دچار استفاده بی­رویه از منابع آب زیرزمینی و شوری شده است. لذا، هدف این تحقیق بررسی وضعیت پایداری آب زیرزمینی و مدیریت مصرف و توزیع آب شبکه آبیاری ...  بیشتر