دوره و شماره: دوره 26.3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 251-355 

مقاله پژوهشی

1. اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف

صفحه 251-262

10.22092/jwra.2012.118979

عباس خوارزمی؛ محمود مشعل؛ قاسم زارعی؛ مریم وراوی پور


2. بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور

صفحه 263-274

10.22092/jwra.2012.118980

غلامحسن رنجبر؛ محمد جواد روستا؛ سید علی محمد چراغی