مقاله پژوهشی
اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف

عباس خوارزمی؛ محمود مشعل؛ قاسم زارعی؛ مریم وراوی پور

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 251-262

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118979

چکیده
              روش نفوذسنج گلف یکی از روش­های مناسب جهت اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Kfs) در بالای سطح ایستابی است. این مطالعه به وسیله دستگاه پرمامتر گلف مدل 1k2800، برای20 چاهک در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان انجام شد. بافت رسی خاک مزرعه تحقیقاتی با روش هیدرومتری مشخص گردید. دبی خروجی از پرمامتر در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور

غلامحسن رنجبر؛ محمد جواد روستا؛ سید علی محمد چراغی

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 263-274

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118980

چکیده
              به منظور تعیین تاثیر آب شور با تیمار مغناطیس و بدون آن بر سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد گندم، دو آزمایش جداگانه در مرکز ملی تحقیقات شوری انجام شد. آزمایش اول در شرایط کنترل شده و با درجه حرارت های روزانه و شبانه 25 و 15 درجه سانتی گراد انجام گرفت. میزان سبز شدن بذور گندم با چهار کیفیت آب 5/2، 0/6، 0/10 و 7/12 دسی زیمنس بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سامانه آبیاری قطره‌ای نواری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

سید حسین صدرقاین

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 275-288

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118981

چکیده
  محدودیت منابع آب، پتانسیل تبخیر بالا، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی را که دارای دورهء رشد طولانی و نیاز آبی بالا می باشند را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. چغندرقند از محصولات استراتژیک کشور بوده که تولید آن در بخش کشاورزی و همین­طور صنایع جانبی بسیار حائز اهمیت است و در اکثر استان­های کشور کشت می­گردد. در کشت فاریاب، اکثر اراضی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برهمکنش تنش آبی و کودهای محتوی روی، منگنز و بور بر عملکرد وکارآیی مصرف آب چغندرقند

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ مهرزاد مستشاری محصص

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 289-302

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118982

چکیده
  اینتحقیق با هدفبررسیاثرتنشآبیومقادیرمختلف  کودهای روی، منگنز و بور بر اجزاء عملکردو کارایی مصرف آب  چغندرقند به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور دور آبیاری و سطوح مختلف کودی درسه تکرار به مدت سه سال در قزوین اجراء گردید. فاکتور دورآبیاری در چهار سطح شامل6، 9، 12و 15روز( تیمارهای E1 تا E4 )و فاکتور سطوح کودی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی دقت روش‌های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک‌های مختلف

علی رسول‌زاده؛ سکینه رضوی قلعه جوق؛ محمدرضا نیشابوری

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 303-316

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118983

چکیده
  هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از خصوصیات مهم فیزیکی خاک در مدل کردن انتقال آب و املاح، مدیریت آبیاری و مسائل زهکشی می­باشد. روش­های آزمایشگاهی و صحرایی برای اندازه­گیری مستقیم این ویژگی زمان بر و پرهزینه می­باشد. به همین منظور، روش­های غیرمستقیم استفاده از توابع انتقالی برای برآورد این ویژگی توسعه یافته است. هدف از این تحقیق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان

فرشید اشراقی؛ سیمین‌دخت قاسمیان

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 317-322

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118984

چکیده
  آب یکی از مهمترین منابع تولید در کشاورزی محسوب می‌شود. اهمیت این نهاده در کشور ایران به دلایل محدودیت منابع از یک طرف و کم  بودن راندمان آبیاری و هدررفت بخش عمده‌ای از منابع آب از طرف دیگر دوچندان می‌باشد. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی یکی از پارامترهای مهم مصرف آب در بخش کشاورزی یعنی بهره‌وری اقتصادی آب در شرایط موجود در منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری

زهرا سعادتی؛ نادر پیرمرادیان؛ ابراهیم امیری؛ مجتبی رضایی

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 323-338

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118985

چکیده
  در راستای افزایش بهره­وری آب، آگاهی از واکنش گیاه به تنش آب و نیز استفاده از ابزارهای شبیه­سازی واکنش گیاه به عوامل مختلف محیطی به ویژه آب، مورد نیاز است. مدل­هایی که اثرات مقادیر مختلف آب بر عملکرد محصول را به صورت کمی شبیه­سازی می­کنند، ابزارهایی مفید در مدیریت آب در سطح مزرعه و بهینه­سازی بهره­وری آب هستند. در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم

هوشنگ قمرنیا؛ میلاد فرمانی فرد؛ شهریار ساسانی

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 339-354

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118986

چکیده
  در عصرحاضر محدودیت منابع و افزایش روزافزون جمعیت، ایجاب می­کند که از منابع محدود به نحو بهینه استفاده شود. در بسیاری از اراضی مناطق خشک و نیمه­خشک جهان، آب زیرزمینی کم عمق با کیفیت­های مختلف در دوره رشد گیاهان     می­تواند به عنوان یک منبع آبی رایگان و جایگزین آبیاری سطحی یا برای کمک به تأمین بخشی از نیاز آبی گیاه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در شبیه‌سازی شوری آب زیرزمینی در سواحل استان مازندران

وحید غلامی؛ شهرام درخشان؛ زهرا درواری

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 355-365

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118987

چکیده
           متاسفانه اطلاعات کمی و کیفی جامع از منابع آب در کشور ما محدود است و این امر موجب اهمیت بکارگیری روش­های و مدل­های مختلف به منظور برآورد پارامترهای کمی و کیفی منابع آب شده است. تحقیق حاضر با هدف مقایسه عملکرد و کارایی دو روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی و برآورد شوری آب زیرزمینی در سواحل استان ...  بیشتر