دوره و شماره: دوره 26.1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-125 

مقاله پژوهشی

1. تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور

صفحه 1-13

10.22092/jwra.2012.118947

محمد تقی دستورانی؛ سمانه پورمحمدی؛ محمدحسن رحیمیان


5. تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری

صفحه 61-70

10.22092/jwra.2012.118951

عبداله درزی؛ سید مجید میرلطیفی؛ علی شاهنظری؛ فرید اجلالی؛ محمد‌حسین مهدیان


7. بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین

صفحه 81-91

10.22092/jwra.2012.118953

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجتبی رمضانی اعتدالی


10. بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور

صفحه 113-125

10.22092/jwra.2012.118956

فرهاد دهقانی؛ رسول راهنمایی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ سعید سعادت