آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
استفاده از سامانه نیاز آب در تعیین مقدار آب مصرفی سویا بر اساس حل معکوس توابع عملکرد در شرایط مختلف آبیاری

علی عبدزادگوهری؛ امیر نیک اختر؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته

دوره 37، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 159-169

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361550.978

چکیده
  مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سامانه "نیاز آب" را برای برآورد و تعیین نیاز آبی، آب مصرفی و برنامه‌ریزی آبیاری گیاهان زراعی و باغی در سطح منطقه، شهرستان و دشت­های کشور ارائه نموده است. پژوهش حاضر به­منظور استفاده از سامانه نیاز آب (شامل روش­های تافته، پاسکوئله و ریس) در تعیین مقدار آب مصرفی واقعی گیاه سویا رقم ویلیامز بر اساس حل معکوس ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
بررسی اثر کم آبیاری و دو شیوه آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم بادام‌زمینی

علی عبدزادگوهری

دوره 35، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123949

چکیده
    شناخت ارقام مناسب و مدیریت صحیح آبیاری از عواملی است که در رشد و عملکرد گیاه بادام­زمینی از اهمیت ویژه برخوردار می­باشد. پژوهش حاضر به صورت کرت­های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال­های 1397و 1398 در استان گیلان اجرا شد. تیمار اصلی شامل دو روش آبیاری قطره­ای و جویچه­ای، و تیمار فرعی ...  بیشتر

تأثیر کم‌آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا

علی عبدزاد گوهری؛ امید صادقی پور

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 383-395

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.120469

چکیده
  کمبود آب یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده در تولید محصولات کشاورزی است. مصرف کودهای طبیعی می­تواند باعث استفاده بهینه از آب در آبیاری شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر کم آبیاری و اسیدهیومیک بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در لوبیا بود و به صورت کرت­های خردشده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در استان گیلان در سال 1395 ...  بیشتر

تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن

علی عبدزادگوهری؛ ابراهیم امیری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 55-65

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116600

چکیده
  دو نهاده آب و کود از عوامل مهم در تولیدات کشاورزی است که کمبود هر یک، باعث کاهش عملکرد محصول می­شود. نقش و اهمیت هر یک از نهاده­های آب و کود به تفکیک می­تواند در افزایش عملکرد مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر آبیاری و کود نیتروژن بر تابع­تولید و بهره­وری مصرف آب در گیاه بادام­زمینی رقم گیل، به صورت آزمایش کرت­های ...  بیشتر

اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی

حسین بابازاده؛ علی عبدزادگوهری؛ آرش خنک

دوره 31، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 571-584

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.115718

چکیده
  مصرف مناسب آب و استفاده بهینه از کود علاوه بر افزایش میزان عملکرد گیاه، موجب افزایش بهره­وری نیز می­شود. به منظور بررسی تأثیر مدیریت آبیاری قطره­ای و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد بادام­زمینی، آزمایشی با کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمار اصلی، شامل بدون آبیاری و آبیاری با 60%، 80% و 100 درصد نیاز ...  بیشتر