بررسی اثر کم آبیاری و دو شیوه آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم بادام‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

 
شناخت ارقام مناسب و مدیریت صحیح آبیاری از عواملی است که در رشد و عملکرد گیاه بادام­زمینی از اهمیت ویژه برخوردار می­باشد. پژوهش حاضر به صورت کرت­های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال­های 1397و 1398 در استان گیلان اجرا شد. تیمار اصلی شامل دو روش آبیاری قطره­ای و جویچه­ای، و تیمار فرعی شامل تأمین 125%، 100%، 75%، 50%و 25% نیاز آبی، و تیمار فرعی­فرعی، دو رقم بادام­زمینی گیل و جنوبی بود. نتایج پژوهش در طی سال­های مورد مطالعه نشان داد که اثر روش آبیاری بر عملکرد دانه در سطح 5 درصد و اثر تأمین نیاز آبی گیاه بر تمام صفت­های اندازه­گیری شده، در سطح یک درصد معنی­دار بود. بیشترین میزان عملکرد دانه در سال 1397 و 1398 در رقم گیل با تأمین 100% نیاز آبی گیاه به ترتیب با میانگین 3221 و 3161 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. میزان عملکرد دانه در طی دو سال، در روش آبیاری قطره­ای (با میانگین 1808 و 1803 کیلوگرم در هکتار) نسبت به روش جویچه­ای (با میانگین 1753 و 1754 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب با افزایش 1/3% و 8/2% همراه بود. همبستگی بین صفات، اثر مثبت و معنی­داری را بین عملکرد دانه با صفات تعداد غلاف ­در بوته، تعداد دانه­ در بوته و وزن صددانه نشان داد. بر اساس نتایج به­دست آمده، برای کشت بادام­زمینی در منطقه مورد مطالعه، رقم گیل با آبیاری قطره­ای و تأمین 100 درصد نیاز آبی (5481 مترمکعب در هکتار در این پژوهش)، پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Deficit Irrigation and Two Irrigation Methods on Yield and Yield Components of Two Peanut Cultivars

نویسنده [English]

 • Ali Abdzad Gohari
Young Researchers and Elite Club, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

 
Knowing the appropriate cultivars and proper irrigation management is one of the most important factors affecting the growth and yield of peanut plant. The present study was conducted as split split plots in the form of a randomized complete block design with three replications, in 2018 and 2019 in Guilan Province. The main plot consisted of two methods of drip and furrow irrigation, and the sub-plots included supplying 125%, 100%, 75%, 50%, and 25% of water requirement, and the sub-sub-plot included two peanut cultivars Guil and Jonobi. The results of the study showed significant effect of irrigation method on seed yield (at p<0.5) and the effect of water supply on all measured traits (at p<0.1). The highest seed yield in 2018 and 2019 was observed in Guil cultivar with 100% water requirement of the plant with an average of 3221 and 3161 kg.ha-1, respectively. In the two study years, annual averages of seed yields in drip irrigation (1808 and 1803 kg/ha) compared to the furrow method (1753 and 1754 kg/ha) showed an increase of 3.1% and 2.8%, respectively. The correlation between traits, showed a positive and significant effect between seed yield and number of pods per plant, number of seeds per plant, and 100-seed weight. Based on the results, for peanut cultivation in the study area, Guil cultivar with drip irrigation and providing 100% of water requirement (5481 m3 of water/ha in this research) is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drip irrigation
 • Furrow method
 • Water stress
 • Guil cultivar
 1. اکبری نودهی، ا. 1396. تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت. نشریه مدیریت آب و آبیاری. سال 7. شماره ۲. 305-318.
 2. بابازاده، ح. عبدزادگوهری، ع. و آ. خنک. 1396. اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام­زمینی. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد31. شماره4. 571-584.
 3. حقیقتی، ب. برومندنسب، س. و ع.ع. ناصری. 1394. تأثیر مدیریت­های مختلف کم­آبیاری در روش­آبیاری جویچه­ای و قطره­ای نواری بر عملکرد سیب­زمینی و بهره­وری آب. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. ب. جلد 29. شماره2. 181-193.
 4. رضایی­استخروییه، ر. ایراندوست، م. و م. کامبخش. 1395. تأثیر کم­آبیاری بر بهره­وری مصرف آب، عملکرد و اجزای آن در گیاه پنبه رقم ورامین. نشریه مدیریت آب و آبیاری. دوره 6. شماره2. 206-216.
 5. عبدزادگوهری، ع. 1388. بررسی تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بادام­زمینی در استان گیلان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد آبیاری و زهکشی. دانشکده کشاورزی و مهندسی علوم­آب. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 99 صفحه.
 6. عبدزادگوهری، ع. امیری، ا. بابازاده، ح. و ح. صدقی. 1396. تخمین تابع تولید ارقام بادام­زمینی در سطوح مختلف آب آبیاری و شوری. نشریه مدیریت آب و آبیاری. دوره 7. شماره 1. 87-104.
 7. عبدزادگوهری، ع. امیری، ا. بابازاده، ح. و ح. صدقی. 1397. اثر شوری و مدیریت آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ارقام بادام­زمینی. نشریه تحقیقات آب و خاک ایران. دوره 49. شماره 2. 329-340.
 8. عبدزادگوهری، ع و ا. امیری. 1397. تابع تولید و بهره­وری مصرف آب گیاه بادام­زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد32. شماره1. 55-66.
 9. عبدزادگوهری، ع. و ا. صادقی­پور. 1398. مدیریت علف­های هرز در مزارع بادام­زمینی. انتشارات اندیشمندان پارس.تهران.
 10. ملکی، س. پیردشتی، ه. م. ن. صفرزاده ویشکایی. 1395. واکنش عملکرد و اجزای­عملکرد بادام‌زمینی (Arachis hypogaea L) به کاربرد هم‌ زمان آهن و گوگرد. نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. دوره سوم، شماره اول. 59-74.
 11. Abdzad Gohari, A. Babazadeh, H. Amiri, E. and Sedghi, H. 2017. Estimate of Peanut Production Function under Irrigated Conditions and Salinity. Polish Journal of Environmental Studies. 27 (4). 1503-1512.
 12. Abou Kheira Abdrabbo, A. 2009. Macromanagement of deficit-irrigated peanut with sprinkler irrigation. Journal of Agriculture Water. 96.1409–1420.
 13. Amiri, E., Abdzad Gohari A. and Mianabadi, A. 2015. Evaluation of water schemes for peanut, using CSM-CROPGRO-Peanut model. Archives of Agronomy and Soil Science. 61(10). 1439-1453.
 14. Arunyanark, A., Jogloy, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Nageswara Rao, R.C., Wright, G.C. and Patanothai, A. 2009. Association between aflatoxin contamination and drought tolerance traits in peanut. Field Crops Research.114:14–22.
 15. Carvalho m, .j.  Vorasoot, n.  Puppala, n., Muitia, a. and jogloy, S. 2017. Effects of terminal drought on growth, yield and yield components in Valencia peanut genotypes. 49 (3). 270-279.
 16. El-Habbasha, S.F., Okasha, E.M., Abdelraouf, R.E. and Mohammed, A.S.H. 2014. Effect of pressured irrigation systems, deficit irrigation and fertigation rates on yield, quality and water use efficiency of groundnut. International Journal of Chemical Technology Research. 7(1). 475-487.
 17. Frigman, A. 2004. Characterization of Groundnut (Arachis hypogaea L.) in Northern Ghana. Pakistan Journal of Biological Sciences. 7 (5). 838-842.
 18. Girdthai, T., Jogloy, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Wongkaew, S., Holbrook, C.C. and Patanothai, A. 2010. Heritability of, and genotypic correlations between, aflatoxin traits and physiological traits for drought tolerance under end of season drought in peanut (Arachis hypogaea L.). Field Crops Research, 118,169–176.
 19. Lamb, M.C. Sorensen, R.B. Nuti, R.C. Rowland, D.L. Faircloth, W.H. Butts, C.L. and J.W. Dorner. 2010. Impact of Sprinkler Irrigation Amount on Peanut Quality Parameters. 37:100–105.
 20. Pimratch S, Jogloy S, Vorasoot N, Toomsan B,Kesmala T, Patanothai A, and Holbrook, CC. 2010. Effects of drought on characters related to nitrogen fixation in peanut. Asian J. Plant Sci. 9: 402-413.
 21. Prabhu, R., Manivannan, N. Mothilal A. and Ibrahim, S. M. 2017. Variability analysis for yield, yield attributes and resistance to foliar diseases in groundnut (Arachis hypogaea L.). Indian Journal of Pure and Applied Biosciences. 5: 206–214.
 22. Prabhu, R., Manivannan, N., Mothilal A. and Ibrahim, S. M. 2015. Correlation coefficient analysis for yield and yield attributes in groundnut (Arachis hypogaea L.). Plant Archives. 15, 685–689.
 23. Shoba, D., Manivannan N. and Vindhiyavarman, P. 2012. Correlation and path coefficient analysis in groundnut (Arachis hypogaea L.). Madras Agricultural Journal. 99: 18-20.
 24. Sorensen. R.B. and C.L. Butts .2014. Peanut Response to Crop Rotation, Drip Tube Lateral Spacing, and Irrigation Rates with Deep Subsurface Drip Irrigation. Peanut Science. 41:111–119.
 25. Sriranjitha, P., Ramulu, V. Jayasree G. and Narender Reddy, S. 2018. Growth, Yield and Water Use Efficiency of Groundnut under Drip and Surface Furrow Irrigation. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 7(9): 1371-1376.
 26. Waseem, M., Kaleel, I., Mallikarjuna N. and Polisgowsar, B.S. 2018. Effect of micro sprinkler and surface irrigation on growth and yield of groundnut crop under raichur agro climatic conditions. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 7(1): 132-134.