مدیر مسئول


هادی اسدی رحمانی استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

بیولوژی خاک .موسسه تحقیقات خاک و آب

سردبیر


حمید سیادت استاد بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب

فیزیک خاک (رابطه آب، خاک، گیاه). بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب

اعضای هیات تحریریه


نیاز علی ابراهیمی پاک دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

آبیاری. موسسه تحقیقات خاک و آب

اعضای هیات تحریریه


محمد بای بوردی استاد و مدرس دانشگاه

فیزیک خاک و آبیاری. بازنشسته سازمان تحقیقات خاک و آب

  • mbybordigmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم پذیرا استاد بازنشسته دانشگاه علوم تحقیقات تهران

اصلاح خاک و زهکشی. بازنشسته دانشگاه علوم تحقیقات

  • ebrahimpaziragmail.com

اعضای هیات تحریریه


نادر حیدری عضو هیات علمی (دانشیار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران

آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


ناصر دواتگر دانشیار و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

فیزیک،رابطه آب و خاک و گیاه

اعضای هیات تحریریه


حیدرعلی کشکولی استاد بازنشسته دانشگاه اهواز

زهکشی و فیزیک خاک. دانشگاه اهواز

  • kashkulihdagmail.com

اعضای هیات تحریریه


عبدالمجید لیاقت استاد دانشگاه پردیس کشاورزی تهران

آبیاری و زهکشی. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

اعضای هیات تحریریه


فرهاد موسوی استاد مدعو دانشگاه سمنان

مهندسی آبیاری. دانشگاه سمنان

  • mousavicc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین مهدیان استاد بازنشسته سازمان آموزش و ترویج کشاورزی

آبیاری. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  • mahdian.mhosseingmail.com
  • h-index: 9

اعضای هیات تحریریه


مجید میرلطیفی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیستم های آبیاری و تبخیر و تعرق

ویراستار انگلیسی


حمید سیادت استاد بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب

  • hamidsiadatyahoo.com

مدیر اجرایی


فاطمه آقاجانی مدیر اجرایی بخش نشریات موسسه تحقیقات خاک و آب

کشاورزی، منابع طبیعی گرایش محیط زیست