نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت و کنترل بیابان

2 دانشیار دانشگاه سمنان

10.22092/jwra.2024.364592.1028

چکیده

یکی از روش‌های بهبود خصوصیات کیفی آب‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی استفاده از میدان مغناطیسی است. کمبود آب در کشور و تداوم خشکسالی‌ها به مهم‌ترین عامل محدود کننده‌ی رشد گیاهان منجر شده است. در این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد دو گیاه ذرت و چای ترش، سه تیمار آب مغناطیسی به همراه شاهد در مزرعه‌ی آموزشی و پژوهشی دانشگاه سمنان مورد استفاده گرفت. به‌منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف آب مغناطیسی شامل تیمار مغناطیسی T1، تیمار الکترومغناطیسی با دامنه بالا T2و تیمار الکترومغناطیس با دامنه کوتاه T3 بر روی صفات مورفولوژیکی ذرت و چای ترش، بهمراه تیمار شاهدT4، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌ کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج حاصل از بررسی تأثیر تیمارهای آب مغناطیسی بر رشد و محصول گیاه ذرت نشان داد که میزان محصول در تیمار T3 برابر با 1663 گرم بوده و 147گرم از شاهد بیشتر بوده است. میزان محصول چای ترش در تیمارهای T1، T2 و T3 به ترتیب برابر با 3/259، 6/268 و4/235 گرم و از محصول شاهد(234گرم) بیشتر بوده است. ولی اثر سه تیمار آب مغناطیسی بر عملکرد رشد محصول ذرت و چای ترش با شاهد تفاوت آماری معنی‌دار در سطح اطمینان 95 درصد نشان نداد. به‌طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آب مغناطیسی شده تأثیر چندان زیادی در افزایش رشد و محصول‌دهی گیاه ذرت نداشته است، ولی آبیاری گیاه چای ترش به وسیله‌ی آب مغناطیسی شده موثرتر بوده به نحوی که موجب افزایش رشد و محصول‌دهی بهتردر طول ایام کشت شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of irrigation with magnetic water on growth and yield of Zea mays and Hibiscus sabdariffa in the arid lands

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdos 1
  • Mohammad Reza Yazdani 2

1 MSc Graduate of desert management and control of Semnan University

2 Associate professor of Semnan university

چکیده [English]

One of the ways to improve the quality of water used in agriculture is using a magnetic field. The water shortage in the country and the continuation of droughts are considered to be the most important factors limiting growth. In this research, effect of magnetic water on the growth and yield of two plants, Zea mays and Hibiscus sabdariffa was investigated using three treatments of magnetic water including nagnetic water(T1), electromagnetic with high frequency range(T2) and electromagnetic with low frequency range(T3) and a control in the educational and research field of Semnan University. In order to investigate the effect of different magnetic water treatments on the morphological characteristics of Zea mays and Hibiscus sabdariffa, an experiment was prepared and implemented in the form of a completely randomized block design (four blocks and three replications). Results revealed that Zea mays yield in treatment T3 was 1663 gram and was outwighted about 147 gram compard to the control yield. Yield of Hibiscus sabdariffa plant for treatments of T1, T2 and T3 was 259.3, 268,6 and 235.4, respectively. Although, The results of this survey showed that the effect of three magnetic water treatments on the growth performance of Zea mays and Hibiscus sabdariffa is not statistically significant at the 95% confidence level. In general, the results of this research show that magnetic water can greatly increase the yield of Zea mays, but the irrigation of Hibiscus sabdariffa with magnetized water increases growth, and the yield is better during the days of cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic irrigation
  • crop yield
  • agriculture
  • Semnan city