نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه مدیریت توسعه روستایی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه یاسوج

10.22092/jwra.2024.362852.999

چکیده

امروزه، افزایش تقاضا برای آب از یک سو و کاهش ذخایر و منابع آبی قابل دسترس از سوی دیگر، تضادها و تعارضات آبی در بین بهره‌برداران را افزون ساخته است. از این رو، در این پژوهش که به روش پیمایش از نوع مقطعی انجام پذیرفت به واکاوی تعارضات آبی در بین بهره‌برداران حاشیة رودخانه تغار پرداخته شد. بر این اساس، جامعة آماری تحقیق شامل برنجکاران استفاده کننده از آب رودخانه تغار در شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد بود (230=N) که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، 140 از آنان به‌عنوان نمونة آماری برآورد و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی در بین جامعة آماری توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق، پرسشنامه‌ای ساختارمند بود که پس از تأیید روایی صوری آن توسط کارشناسان موضوعی، پایایی پرسشنامه با انجام مطالعه‌ای راهنما و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (70/0≤α) و پایایی ترکیبی در سطح مطلوبی برآورد شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS26 و PLS3 Smart تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد دو نوع تعارضات آب بین فردی (کشاورزان با یکدیگر)، و تعارض کشاورزان با سازمان در بین برنجکاران منطقه قابل مشاهده است. مقدار ضریب تعیین رفتار تضاد نشان داد که دو متغیر درک از کنترل رفتار تضاد، و قصد رفتار تضاد توانسته‌اند 1/57 درصد از تغییرات واریانس رفتار تضاد را تبیین نمایند. علاوه برآن، قصد رفتارتضاد (480/0=β) و درک از کنترل رفتارتضاد (311/0=β)، بیشترین اثر مستقیم و هنجارهای جامعه پیرامون تضاد (190/0=β)، و نگرش نسبت به تضاد (127/0=β)، بیشترین اثر غیرمستقیم را بر بروز رفتار تضاد آب در کشاورزان مورد مطالعه داشته‌اند. از این رو، جلب اعتماد و مشارکت برنجکاران در مدیریت بهره‌برداری از آب رودخانه از طریق تشکیل انجمن‌های آب-بران و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی فنون مذاکره و مدیریت تعارض به‌منظور مدیریت تضادر در بین آنان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining water conflicts among rice farmers along Taghar River in Choram County, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province

نویسندگان [English]

  • Akram Azizifar 1
  • Mostafa Ahmadvand 2
  • Ayatollah Karami 1

1 Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Dept. of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University

چکیده [English]

Today, the rising demand for water coupled with diminishing water reserves has led to increased conflicts and contradictions among water users. This research, conducted using a cross-sectional survey method, focused on analyzing water conflicts among Taghar River users. The statistical population included 230 rice farmers utilizing Taghar river water in Choram county, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. Following the sample size calculation table by Karjesi and Morgan, 140 rice farmers from this region were selected as the statistical sample using a random stratified sampling technique. A structured questionnaire was used as the data collection tool, validated by subject experts, and its reliability was confirmed through a pilot study and calculation of Cronbach's alpha coefficient (α ≤ 0.70) and composite reliability. Data analysis was performed using SPSS26 and SmartPLS3 software. The research findings revealed the presence of interpersonal water conflicts among farmers as well as conflicts between farmers and organizations in the region. The pseudo R2 value suggested that the independent variables (behavioral intention and perceived behavioral control) accounted for over 57.10% of the variance in conflict behavior. Behavioral intention (β=0.480) and perceived behavioral control (β=0.311) had the most significant direct impact, while societal norms surrounding conflict (β=0.190) and attitude towards conflict (β=0.127) had the most substantial indirect influence on water conflict behavior among the farmers studied. The study recommends building trust and involving rice farmers in river water management through the establishment of water user associations, along with conducting educational workshops on negotiation techniques and conflict management to effectively address conflicts among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water conflict
  • water governance
  • rice cultivation
  • Taghar river
  • Choram county