نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص‎‎های بهره‎وری و انرژی محصولات شلتوک، گندم، ذرت علوفه‎ای، ذرت دانه‎ای و مرکبات در دشت تجن در سال زراعی 02-1401 انجام شد. نمونه‌گیری براساس 300 پرسشنامه طرح شده انجام گردید که اطلاعات جمع‌آوری شده شامل نفر-روز نیروی انسانی، ساعات کاری استفاده از ماشین‎آلات، مصرف سوخت ماشین‎آلات، مقدار مصرف کودهای نیتروژن، فسفات، پتاسیم، مقدار مصرف انواع سموم شیمیایی شامل علف‌کش، قارچ‌کش و حشره‎کش، مقدار آب مصرفی، مقدار بذر مصرفی و مقدار تولید بود. نتایج نشان داد که بالاترین میزان انرژی در دشت تجن در بخش انرژی ورودی برای محصول شلتوک (593256 مگاژول در هکتار)، انرژی خروجی برای محصول ذرت علوفه‎ای (141795 مگاژول در هکتار)، انرژی خالص برای محصول ذرت علوفه‎ای (53/110758 مگاژول در هکتار) و بهره‎وری انرژی نیز برای محصول ذرت علوفه‎ای (1/1 کیلوگرم بر مگاژول) بوده است. همچنین در بین تمامی محصولات، به ترتیب چهار نهاده آب مصرفی، کود نیتروژن، ماشین‎آلات و سوخت بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص داده‎اند. نتایج حاصل از بررسی وضعیت بهره‎وری فیزیکی آب نشان داد بیشترین میزان بهره‎وری در دشت تجن مربوط به ذرت علوفه‎ای و کمترین میزان بهره‎وری مربوط به شلتوک 5/0 کیلوگرم بر مترمکعب می‎باشد. به طور کلی، برای افزایش بهره‎وری اراضی و محصولات از لحاظ شاخص‌های بهره‌وری و انرژی، باید از کشت گیاهان با عملکرد مناسب، بیشترین میزان بهره‌وری و کمترین میزان مصرف نهاده‌ها استفاده کرد که در میان محصولات مورد پژوهش، ذرت علوفه‌ای شرایط مناسب‌تری داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of physical productivity and energy indicators of major crops and citrus fruits in Tajan Plain

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jafari talukolaee 1
  • Rassol Nouri Khajebelagh 2

2 Ph.D Student of Irrigation and Drainage, Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the productivity and energy indicators of paddy, wheat, fodder corn, seed corn and citrus fruits in the Tajan plain in the crop year 1401-02. Then sampling was done based on 300 designed questionnaires. The collected information includes man-days, working hours of machinery, fuel consumption of machinery, consumption of nitrogen, phosphate, potassium fertilizers, consumption of various types of chemical pesticides, including herbicides and fungi. Pesticides and insecticides were in liters per hectare, the amount of water consumed was in cubic meters per hectare, the amount of seeds consumed was in kilograms per hectare and the amount of production. The results showed that the highest amount of energy in Tajan plain in the input energy sector for paddy crop (593256 mega joules per hectare), output energy for fodder corn product (141795 mega joules per hectare), net energy for fodder corn product (110758.53 mega joules per hectare) and energy efficiency was also for fodder corn product (1.1 kg/mega joules). Also, according to the obtained results, it was found that in all the products, the four inputs of water consumption, nitrogen fertilizer, machinery and fuel have the highest amount. The results of the investigation of the physical productivity of water showed that the highest productivity in the Tajan plain is related to fodder corn and the lowest productivity is related to rice 0.5 kg/m3. In general, to increase the productivity of lands and products in terms of productivity and energy indicators, it is necessary to use the cultivation of plants with appropriate performance, the highest level of productivity and the lowest level of input consumption. research, fodder corn had more suitable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net energy
  • energy efficiency
  • Fertilizers and poisons
  • paddy
  • fodder corn