نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

2 گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت- ایران

3 استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت- ایران

4 استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

10.22092/jwra.2023.360734.960

چکیده

به منظور بررسی تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی اسانس زنجبیل تحت تاثیر دورهای آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف NPK آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با 9 تیمار و در 3 تکرار (27 کرت آزمایشی) در منطقه پاکدشت در سال 1400 اجرا گردید. عوامل آزمایش عبارت بودند از دور آبیاری در سه سطح: 4=(V1)، 6=(V2)، 8=(V3) روز به‌عنوان عامل اصلی و عناصر پرمصرف NPK در 3 ترکیب،F1=(N:300, P:100, K:200), F2=(N:350, P:150, K:250), F3:( N:250, P:50, K:150) کیلوگرم در هکتار به‌عنوان عامل فرعی. استخراج اسانس در این پژوهش با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب بود و تجزیه ترکیبات اسانس توسط دستگاه کروماتوگراف گازی انجام گرفت و 34 ترکیب شیمیایی شناسایی شد، اجزای اصلی اسانس برحسب درصد شامل (آلفا زینجیبرن=23.65)، (جرانیال=11.09)، (کامفن=9.58)، (بتا سسکویفلاندرن=8.43)، (بتا بیسابولن=3.75) و (آلفا کورکومن=2.6) بودند، که این 6 ترکیب در مجموع 1/59 درصد کل اسانس زنجبیل را شامل شدند و 28 ترکیب دیگر فقط 9/40 درصد کل اسانس را تشکیل ‌دادند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل آبیاری و کودهای مورد مطالعه بر اسانس و ترکیبات اصلی اسانس زنجبیل در سطح یک درصد معنی‌دار بودند. بهترین تیمارها برای صفات اسانس و کامفن V1F3، جرانیال V3F2 ، آلفا زینجیبرن V1F2 و برای سه صفت آلفا کورکومن، بتا بیسابولن و بتا سسکویفلاندرن V3F3 بودند. برخی از ترکیبات موجود در اسانس زنجبیل با آبیاری بهینه و تامین عناصر غذایی پرمصرف برای گیاه و برخی از ترکیبات با ایجاد تنش آبی و کمبود عناصر NPK دچار افزایش شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The combined effect of irrigation period and composition of commonly used elements on the changes of essential oil and chemical compounds of ginger (Zingiber officinale R.)

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Pourshaban Kateshali 1
  • Gholam-Ali Akbari 2
  • Iraj Alahdadi 3
  • elias Soltani 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

2 Associate Professor, Corresponding author, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

3 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

4 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

چکیده [English]

To evaluate the changes in essential oil and chemical compounds of ginger plant under the influence of irrigation cycles and NPK intensive elements, an experiment was carried out in the form of randomized complete blocks in the form of a split plot with 9 treatments and in 3 replications (27 experimental plots) in Pakdasht region in 1400. The experimental factors included irrigation cycle at three levels: (V1)=4, (V2)=6, (V3)=8 days, as the main factor and NPK elements at three levels, F1=(N:300, P:100, K:200), F2=(N:350, P:150, K:250), F3:( N:250, P:50, K:150) (kg.ha-1) as the sub-factor. The extraction of essential oil in this research was done by distillation with water using a Cloninger machine, and the analysis of essential oil compounds was done by gas chromatograph and 34 chemical compounds were identified, the main components of essential oil in terms of percentage included (α-zingiberene=23.65), (geranial=11.09), (camphene=9.58), (β-sesquiphellandrene =8.43), (β-bisabolene=3.75) and (α-curcumene=2.6). That these 6 compounds included 59.1% of the total ginger essential oil, and the other 28 compounds made up only 40.9% of the total essential oil. The results of analysis of variance showed that the interaction effect of irrigation and studied fertilizers on essential oil and main compounds of ginger essential oil were significant at the 1% probability level. The best treatments for essential oil and camphene traits were V1F3, geranial V3F2, α-zingiberene V1F2, and for three traits α-curcumene, β-bisabolene and β-sesquiphellandrene V3F3. Some of the compounds in ginger essential oil were increased by optimal irrigation and supply of essential nutrients for the plant, and some compounds were increased by creating water stress and lack of NPK elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • zingiberene
  • Rhizome
  • Antioxidants
  • medicinal plants
  • Aromatic plants