نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

تنش خشکی یکی از مشکلات اصلی تولید فرآورده­های کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. مطالعات زیادی در ارتباط با رشد ریشه گیاهان مختلف انجام شده است، اما اطلاعات در مورد رشد ریشه گوجه فرنگی محدود می­باشد. در این پژوهش تأثیر تنش خشکی بر رشد ریشه، عملکرد، اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گلخانه­ای بررسی شد. تنش خشکی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار آبیاری شامل 100، 80، 60 و 40 درصد نیاز آبی و سه تکرار اعمال گردید. در انتهای فصل رشد صفاتی همچون وزن میوه، قطر میوه، تعداد میوه، وزن خشک اندام هوایی، حجم ریشه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و طول ریشه اندازه­گیری شد. به طور کلی، تنش خشکی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات ریشه گوجه فرنگی در سطح احتمال 1% اثر معنی­دار داشت. بیشترین میانگین وزن میوه (53/602 گرم)، تعداد میوه (33/9)، قطر میوه (86/4 سانتیمتر)، وزن خشک اندام هوایی (64/127 گرم)، حجم ریشه (38/0 لیتر)، وزن تر ریشه (97/268 گرم)، وزن خشک ریشه (25/24 گرم)، طول ریشه (21761 سانتیمتر) و سطح ریشه (10209 سانتیمتر مربع) مربوط به تیمار 100 درصد نیاز آبی بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد صفات ریشه همبستگی مثبت و معنی­داری با عملکرد گیاه دارند و هرگونه کاهش در آنها عملکرد گیاه را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. حجم ریشه بیشترین همبستگی را با عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Root growth, Yield and Yield Components of Tomato under Drought Stress

نویسندگان [English]

  • H D 1
  • A A 2
  • K E 3
  • H N 4

چکیده [English]

Drought stress is one of the main problems regarding agricultural productions throughout the world, especially in arid and semi-arid regions like Iran. Manyresearchers studies various effects of drough stress on root and shoot parts of crop. But, there is not more information about root growth of tomato. In this study, the effect of drought stress on root growth, yield and yield components of tomato was investigated under greenhouse conditions. The experimental design was a randomized block design with four irrigation treatments comprising 100%, 80%, 60% and 40% of water requirement in three replications. Fruit weight, diameter and quantity, dry weight of shoot part, root volume, wet weight of root, dry weight of root and root length were measured at the end of growing season. Generally, drought stress had significant effect (p<0.01) on yield, yield components and root attributes of tomato. Themaximum fruit weight (602.53 g), fruit quantity (9.33), diameter (4.86 cm), dry weight of shoot part (127.64 g), root volume (0.38 L), wet weight of root (268.97 g), dry weight of root (24.25 g), root length (239386 cm) and root area (33860 cm2) was corresponded to 100% water requirement treatment. In general, the results showed . The root volumehadmaximum correlated with yield and yield components of tomato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought Stress
  • root
  • yield
  • tomato