نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.

چکیده

در طراحی سیستمهای زهکش زیرزمینی، عمق، قطر و فاصله زهکش ها متغیر های مهم تصمیم گیری می باشند که بسته به نوع هدف می توان ترکیبات مختلفی از آنها را به کار برد. هدف از این تحقیق،طراحی سیستم زهکش زیرزمینی، به منظور دستیابی به کمترین هزینه های اجرایی و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر روی هزینه های اجرایی سیستم زهکشی می باشد. به این منظور از تلفیق معادلات هیدرولیکی حاکم بر جریانهای ماندگار زهکش های زیر زمینی و شیوه بهینه سازی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیق از اطلاعات50 هکتار، شامل دو واحد زراعی 25 هکتاری از اراضی کشت و صنعت واحد سلمان فارسی به عنوان مطالعه موردی استفاده شد. نتایج حاصل از خروجی مدل بهینه سازی نشان داد با کاهش ضریب زهکشی، هزینه اجرای سیستم های زهکشی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. همچنین بررسی تاثیر عمق لایه غیر قابل نفوذ بر هزینه های اجرایی سیستم های زهکشی نشان داد که با افزایش عمق لایه غیر قابل نفوذ، فاصله زهکش ها افزایش و هزینه اجرای سیستم های زهکشی کاهش می یابد. مطالعات نشان داد که با افزایش عمق سطح ایستابی، هزینه های اجرای طرح افزایش می یابد، به طوریکه حداقل هزینه در فضای جستجو مربوط به سطح ایستابی 8/0 متری، در عمق 47/2 متر با فاصله 4/71 متر حاصل گردید.

عنوان مقاله [English]

Subsurface Drainage System Design to Minimize Construction Costs under Steady-State Conditions

نویسندگان [English]

  • r z 1
  • h m 2
  • p d 2

چکیده [English]

Drainage pipe installation depth, diameter, and spacing are the important variables in subsurface drainage system design. Different combinations of these variables can be applied depending on the objectives of the design. The objective of this research was to investigate the parameters affecting the cost of subsurface drainage construction. To this end, steady state flow through the soil to the pipes was studied from midpoint of drainpipes using the governing equation of Hooghout and an optimization algorithm. Information of 50 ha of Salman Farsi Agro-industrial Corporation, Khuzestan, Iran, from two 25 ha units was used. The results of the optimization model showed that reduction in drainage coefficient reduced drainage construction costs, considerably. Also, reduction in drainpipe installation depth increased drain spacing and decreased costs. And, with increasing water table depth, costs increased.