نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد و محقق اقتصادکشاورزی.

2 استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

چکیده

موضوعارتقای بهره​وریآبدرتولیدموادغذاییازمسایلاساسیدرکشورهایمختلفجهانو بهخصوصکشورهایکمآبنظیرایراناست .اندازه​گیریوتحلیلشاخص​هایبهره­وریآبکشاورزیدرایرانبهعلت محدودیتکمیوکیفیاینمادهارزشمندازجایگاهخاصیبرخورداراست. بر همین اساس در مطالعه حاضر بهره​وری اقتصادی و فیزیکی آب در زیربخش زراعت دشت همدان-بهار  برای سال زراعی 89-1388 مورد بررسی قرار گرفت. متدلوژی تحقیق در این مطالعه بر اساس مطالعات میدانی استوار بوده و شامل برآورد عملکرد، توابع هزینه بویژه تابع هزینه بهره​برداری و استحصال منابع آب زیر زمینی، بازده ناخالص و بهره​وری آب در تولید محصولات زراعی در شیوه های مختلف آبیاری است. متناسب با اهداف تحقیق از شاخص​های فیزیکی و مالی بهره​وری آب شامل شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب(CDP)، درآمد به ازای واحد حجم آب(BPD) و بازده خالص به ازای واحد حجم آب(NBPD) برای محاسبه بهره وری آب استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بهره​وری آب در شیوه​های نوین آبیاری​های بطور معنی​دار بیشتر از روش آبیاری سنتی بوده و بر اساس شاخص NBPD،کشت محصول سیر و یونجه به ترتیب بیشترین و کمترین بهره​وری آب در منطقه مورد مطالعه را نشان می​دهند. 

عنوان مقاله [English]

Economical Water Productivity of Agricultural Products in Bahar Plain, Hamadan

نویسندگان [English]

  • o z 1
  • a m 2
  • h b 3

چکیده [English]

Improving water productivity in food production has been a basic global issue, especially in
countries with limited water resources like Iran. Due to quantitative and qualitative limitations
of water, measurement and analysis of agricultural water productivity indicators in Iran
deserve special attention. Accordingly, in the present study, the physical and economical
productivity of crops in Bahar plain, Hamadan, was investigated for the period of 2010-11. In
this research, completing previous studies, water productivity indicators in different irrigation
methods were calculated. The results showed that water productivity of the modern irrigation
methods was significantly higher than traditional irrigation methods. Also, based on net
benefit per drop (NBPD) index, garlic and alfalfa, respectively, showed the highest and lowest
productivity. This can be considered as a proposed policy change in cropping pattern.