دوره و شماره: دوره 28.1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-261 

مقاله پژوهشی

1. اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج

صفحه 1-9

10.22092/jwra.2015.101057

نعمت‌اله صداقت؛ همت‌اله پیردشتی؛ رضا اسدی؛ سید یوسف موسوی طغانی