آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تاثیر توأم دور آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف بر تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی زنجبیل (Zingiber officinale R.)

غلامرضا پورشعبان کتشالی؛ غلامعلی اکبری؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360734.960

چکیده
  به منظور بررسی تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی اسانس زنجبیل تحت تاثیر دورهای آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف NPK آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با 9 تیمار و در 3 تکرار (27 کرت آزمایشی) در منطقه پاکدشت در سال 1400 اجرا گردید. عوامل آزمایش عبارت بودند از دور آبیاری در سه سطح: 4=(V1)، 6=(V2)، 8=(V3) روز به‌عنوان عامل اصلی و عناصر ...  بیشتر