آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده

مجتبی خوش‌روش؛ مسعود پورغلام آمیجی

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 441-453

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.359733.941

چکیده
  جستجوی راه­کارهایی جهت کاهش مصرف و حفظ منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از آب مغناطیسی ممکن است در این مورد موثر باشد. در این پژوهش، تاثیر تنش آبی با استفاده از آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت‌فرنگی بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1400 و 1401 در شهرستان ...  بیشتر

فتوسنتز، رنگدانه ها، کلروفیل
بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه

معصومه متانت؛ حسین بانژاد؛ مصطفی قلی زاده؛ مرتضی گلدانی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 615-623

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123629

چکیده
  به منظور ارزیابی تاثیر مدت زمان قرارگیری آب در میدان مغناطیسی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه تربچه، پژوهشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به­صورت طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آب مقطر (شاهد)، آب مقطر مغناطیس شده با مدت زمان 30 دقیقه و یک ساعت با شدت میدان 6/0 تسلا بود. نتایج نشان داد ...  بیشتر