نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

رشد ‌جمعیت‌ و‌ گسترش‌ کشاورزی ‌از ‌یک ‌سو ‌و ‌تقاضای ‌برداشت‌ بیشتر ‌از ‌منابع‌ محدود‌ آب ‌از‌ سوی ‌دیگر،‌ ‌افزایش ‌بهره‌وری‌ آب ‌را ضروری می‌سازد. کمبود آب و رقابت بر سر منابع آب سبب شده که پژوهش‌هایی در راستای کاهش مصرف آب و حفظ منابع آن صورت گیرد. بنابراین جستجوی راه‌کارهایی جهت کاهش مصرف و حفظ منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این روش‌ها، استفاده از آب مغناطیسی است. در این پژوهش تاثیر تنش آبی با استفاده از آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت‌فرنگی بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1400 و 1401 در شهرستان نکا انجام شد. فاکتور اصلی شامل نوع آب آبیاری (آب غیرمغناطیسی (W1) و آب مغناطیسی (W2)) و فاکتور فرعی شامل سطح آبیاری در سه سطح (100 درصد FI یا آبیاری غرقابی (I1)، 80 درصد FI (I2) و 60 درصد FI (I3)) بود. نتایج نشان داد که اثر نوع آب آبیاری و سطح آبیاری بر تعداد میوه در هر بوته، طول، قطر و وزن میوه، زیست‌توده، عملکرد بوته و بهره‌وری آب در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد. به‌طور متوسط طی دو سال کشت توت‌فرنگی با اعمال میدان مغناطیسی، تعداد میوه در هر بوته، طول، قطر و وزن میوه، زیست‌توده، عملکرد بوته و بهره‌وری آب به‌ترتیب 15/13، 16/65، 18/20، 20/24، 23/03، 16/89 و 11/72 درصد افزایش یافت. با کاهش مقدار آب آبیاری، خصوصیات ظاهری میوه توت‌فرنگی و عملکرد کاهش یافت ولی بهره‌وری مصرف آب افزایش یافت. بیشترین کاهش مربوط به تعداد میوه در هر بوته در سطح آبیاری 60 درصد بود که نسبت به تیمار شاهد 42/72 درصد کاهش یافت. با استفاده از فن‌آوری آب مغناطیسی می‌توان از سطوح کم آبیاری استفاده نمود و مقدار عملکرد گیاه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Water Stress under the Influence of Magnetic Field on Strawberry Yield and Yield Components

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Khoshravesh 1
  • Masoud Pourgholam-Amiji 2

1 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.

2 Ph.D. Candidate, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

The growth of population and the expansion of agriculture on one hand and the demand for more harvesting from limited water resources on the other hand, make it necessary to increase water productivity. Lack of water and competition for water resources have caused research to be done in order to reduce water consumption and preserve its resources. Therefore, searching for ways to reduce consumption and preserve water resources is of great importance. One of these methods is using magnetic water. In this research, the effect of water stress using magnetic water on the yield and yield components of strawberry plants was investigated. The factorial experiment was conducted in the form of randomized complete block design with three replications in 2021 and 2022 in Neka city. The main factor included the type of irrigation water (Non-Magnetic Water (W1) and Magnetic Water (W2)) and the secondary factor included the level of irrigation in three levels (100% FI: Flood irrigation (I1), 80% FI (I2), and 60% FI (I3)). The results showed that the effect of irrigation water type and irrigation level on the number of fruits per plant, length, diameter and weight of fruit, biomass, and plant yield and water productivity was significant at the probability level of 1%. On average, during two years of strawberry cultivation with the application of a magnetic field, the number of fruits per plant, length, diameter and fruit weight, biomass, plant yield, and water productivity were increased by 15.13, 16.65, 18.02, 20/24, 23.03, 16.89, and 11.72% respectively. By reducing the amount of irrigation water, the appearance characteristics of strawberry fruit and yield decreased, but the water productivity increased. The biggest decrease was related to the number of fruits per plant at the irrigation level of 60%, which decreased by 42.72% compared to the control treatment. Using magnetic water technology, it is possible to use deficit irrigation levels and improve plant yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic Water
  • Irrigation Level
  • Water Productivity
  • Fruit Weight