نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،همدان، ایران.

چکیده

مشکلات زیادی در مسیر اجرای سامانه ­های نوین آبیاری با یارانه دولتی مشاهده می‌شود که صدور مجوز نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی راهکارهای بهینه کاوی فرآیند صدور مجوزهای اجرای سامانه­های نوین آبیاری است. جامعه آماری تحقیق شامل متقاضیانی بود که طی سال­ های 1400-1398در پنج استان منتخب همدان، فارس، زنجان، خراسان‌رضوی و کرمانشاه تقاضای خود را ثبت نموده بودند (N1=150) و همچنین کارشناسان صدور مجوز سامانه­های نوین آبیاری در استان­های منتخب (N2=100). روش این تحقیق گروه کانونی و مصاحبه ­های عمیق و ساختارمند بود. مطابق نتایج به‌دست‌آمده ، مهم‌ترین مشکلات در فرآیند صدور این مجوز عبارت‌اند از: عدم انجام کار در بستر سامانه‌ای مناسب و یکپارچه، یکسان نبودن روند انجام طرح در استان‌های مختلف، عدم آشنایی و توجیه اولیه کافی متقاضیان از ابتدا، سخت‌گیری‌ و تأخیر در تعیین تکلیف استعلام‌ها و وجود برخی مراحل مازاد و قابل حذف طی فرآیند. بر این اساس، مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از: انجام کلیه مراحل فرآیند در یک سامانه هوشمند و یکپارچه، ارائه مشاوره به متقاضی در مرحله تشکیل پرونده و توجیه کافی متقاضی با بررسی اسناد و امکانات متقاضی، حذف موارد غیرضروری در فرآیند، پرداخت مبلغ یارانه به‌صورت پویا، اعمال سیستم نظارت هوشمند همراه با بازخورد فعال برای همه مراحل و همه عاملان در طرح و تعیین بازه زمانی انجام کار برای هریک از اقدامات. وزارت جهاد کشاورزی و جهاد کشاورزی استان ها مهم‌ترین متولیان درون سامانه‌ای برای رفع مشکلات مطرح‌شده معرفی شدند و متولیان بیرونی هم عمدتاً سازمان برنامه‌وبودجه، بانک­ها و نظام‌مهندسی کشاورزی می­باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization Solutions for Lincensing Process of New Irrigation Systems

نویسندگان [English]

 • Neda Alizadeh 1
 • Hamid Reza Vojdani 2
 • Alireza Nikoee 1

1 Assistant Prof., Agricultural Research, Education and Extension Organization.

2 Assistant Prof., Agricultural Research, Education and Extension Organization.

چکیده [English]

Many problems are encountered in the implementation of new irrigation systems with government subsidy, and the issuance of licenses is not an exception to this rule. Therefore, the main goal of this research was to identify optimal solutions for the process of issuing permits for the implementation of these systems. The statistical population of the research consisted of the applicants who registered their application in the five selected provinces of Hamedan, Fars, Zanjan, Khorasan-Razavi, and Kermanshah during 2019-2021 (N1=150) and the corresponding experts working on licensing new irrigation systems (N2=100). The research method was focus group and in-depth structured interviews. According to the results, the most important problems in the licensing process included: failure to perform work in a suitable and integrated system, the differences in the process of carrying out the project in different provinces, lack of familiarity and insufficient initial justification for the applicants, strictness and delay in determining the assignment of inquiries, and existence of some redundant and eliminable steps during the process. Based on this, the most important proposed solutions are: carrying out all process steps in a smart and integrated system, providing consultation to the applicant at the stage of filing and justification by reviewing the applicant's documents and facilities, removing unnecessary items in the process, paying the subsidy dynamically, applying an intelligent monitoring system with active feedback for all stages and all actors in the plan, and determining the time frame for each action. Within the system, the most important authorities to solve these problems are the Ministry of Agricultural Jihad and Agricultural Jihad Organizations of the provinces; and the external responsible authorities are mainly Plan and Budget Organization, banks, and the agricultural engineering system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modern irrigation system
 • Agricultural Permits
 • Focus Group method
 1. حضرت­پور، س.ع. (1391). هفت‌خوان مجوز سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌گذاران، نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، ایران. 26-12.
 2. سلاطین، پ.، نصیری، ع. و امیرعباسی، ز. (1396). تأثیر فضای کسب‌وکار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مجله اقتصادی، 5 و 6: 90-75.
 3. عباسپور، عباس، رحیمیان، حمید، مهرگان، محمدرضا و احمدنیا، هادی. (1395).تحلیل پوششی داده‌ها به‌مثابه ابزار اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، برنامه­ریزی و بهینه کاوی در آموزش وپرورش. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی ، 6 (23): 116-99.
 4. عیدی، ا.، کاظمیه، ف.، و ظریفیان، ش. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: گندم کاران روستاهای شهرستان مراغه). نشریه علمی پژوهشی دانش کشاورزی و تولید پایدار، 30 (4)، 326-311.
 5. کارشناسان، ع. (1395)، چالش‌ها و فرصت‌های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 3 (6)، 36-23.
 6. کریمی کمال‌آباد، ص. (1394)، تبیین فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
 7. مسگر، م.، و روستا. (1388). بحران آب و اهمیت بهره­وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشک‌سالی. مطالعه شهرستان آباده و نی­ریز. همایش ملی مدیریت بحران آب. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 8. مظفری، ه. (1397). راهنمای فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در دستگاه­های اجرایی استان اردبیل.
 9. واحدی، م.، و موسویون، س. (1394). شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای کشاورزی زیر بخش امور دام در شهرستان ایلام. فصلنامه کارآفرینی و کشاورزی، 2(3) ، 42-35.
 10. والی، مینا.(1391). بررسی روش‌ها و الگوهای بهینه کاوی در صنعت نشر کتاب. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 5: 89-72.
 11. یوسفی­نژاد عطاری، مهدی و نیشابوری جامی، انسیه.(1391). بهینه‌سازی سیستم صف پرونده‌های اخذ مجوز اصولی و قطعی دفتر پارک‌ها و مراکز رشد. رشد فناوری، 8(31): 52-43.
 12. Aminbidokhti, A.A. & S. M. Zargar. (2011). Pathology of Small and Medium Enterprises and Explain of Applied Strategies for supporting them. Journal of Development and Management Process, 78: 125-156.
 13. Bindra S, Hamid A, Salem H, Hamuda K and Abulifa S. 2014. Sustainable integrated water resource management for production and food security in Libya. Procedia Technology, 12:747-752.
 14. Lestizand M, Paymani K and Viscermy A. 2015. Survey of Agricultural Surface Water Consumption Patterns, Case Study: Hahnam Watershed. Journal of Watershed Engineering and Management, 6 (4):400-410.
 15. Madani K. 2014. Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal Environment Study Science, 4: 315-328.
 16. Mohammadi- Kanigolzar F. Daneshvar Ameri J and Motee N. 2014. Virtual water trade as a strategy to water resource management in Iran. Journal of Water Resource and Protection, 6, PP. 141-148.
 17. Nasr Abadi A. 2016. Environmental Evidence of the Iranian Water Crisis and Some Solutions. Journal of Social Cultural Strategy, 4(15):8-65.
 18. Raskhchi, S. (2009). Study of Small and Medium Enterprises Statues in Germany. Journal of Trade & Industry & Mine Room, 499: 6-8.
 19. Tambunan, T. (2009). Women Entrepreneurship in Asian developing countries: Their development and main constraints. Journal of Development and Agricultural Economics, May, 2009. 1: 27- 40.
 20. Yaghobi, J. & J. Ghasemi. (2009). Study of Effective Factors on Success of Agricultural Entrepreneurs and Strategies of Supporting them (Zanjan case study). Quarterly of Agriculture and Cooperative, 20: 15-34.