نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

قسمتی از نیاز آبی گیاهان توسط آب زیرزمینی کم‌عمق با کیفیت مطلوب قابل تأمین است. در این تحقیق سهم آب زیرزمینی کم‌عمق و شور در تبخیر تعرق گیاه رزماری در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار در دو سال زراعی 1396 و 1397 توسط لایسیمترهائی به قطر 2/1 متر تعیین شد. تیمارهای اعمال‌شده شامل آب زیرزمینی با سطوح شوری 1، 2 و 4 دسی زیمنس بر متر در عمق ثابت 8/0 متر بود. نتایج نشان داد که کل آب مورد نیاز گیاه رزماری معادل 597 میلی‌متر بود و از کل آب مورد نیاز گیاه به ترتیب مقادیر321 میلی‌متر (54%)،260 میلی‌متر (44%) و201 میلی‌متر (34%) از طریق آب زیرزمینی با کیفیت­های 1، 2 و 4 دسی زیمنس برمتر تأمین گردید. سهم آب زیرزمینی برابر 4/9 ، 3/9 و 3 میلی‌متر در روز به ترتیب متعلق به تیمارهای آب زیرزمینی با شوری 1، 2 و 4 دسی زیمنس بر متر بود. اثرات شوری آب زیرزمینی بر عملکرد و پارامترهای گیاه رزماری در سطح 5% معنی‌دار  بود که نشان­دهنده مقاوم بودن این گیاه به شوری بود. با استفاده گیاه رزماری از آب زیرزمینی با کیفیت­های مختلف، در میزان آب سطحی برای آبیاری صرفه‌جوئی شده و مساحت بیشتری از اراضی قابلیت کشت آبی می یابد و همچنین تولید محصول و امکان شغل بیشتر برای کشاورزان فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Possibility of Rosemary (Rosmarinus officinalis.L) Use of Shallow Groundwater with Different Qualities

نویسندگان [English]

 • Hooshang Ghamarnia 1
 • Sajad Ameri 2
 • Mahtab Nekookish 2

1 Professor of Water Ressources Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Former M. Sc. Student, Department of Water Ressources Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

A part of the plants' water needs can be met by shallow groundwater with desirable quality. In this research, contribution of shallow and saline groundwater to evapotranspiration of rosemary plant was studied in a completely randomized factorial design with three replications and using drainage lysimeters with a diameter of 1.20 m, in 2017 and 2018. The applied treatments included groundwater with salinity levels of 1, 2 and 4 dS/m at a constant depth of 0.8 m. The results showed that the total water requirement of rosemary was 597 mm. From total water required by the plant, 312.6 mm (54%), 260.3 mm (44%), and 201.1 mm (34%) were supplied by shallow groundwater with qualities of 1, 2 and 4 dS/m, respectively. The daily groundwater contribution was 4.9, 3.9, and 3 mm by, respectively, treatments 1, 2, and 4 dS/m. The effects of groundwater salinity on the yield of rosemary plant parameters were significant at the level of 5%, which can be attributed to the tolerance of this plant to groundwater salinity. In addition, due to the rosemary plant use of groundwater with different qualities, some water from surface water can be saved and irrigated land can be expanded, with consequently higher crop production and more jobs for farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrigation with saline water
 • Crop water requirement
 • Semi-arid climate
 1. بارگاهی خ و موسوی س ع ا، (1397). تأثیر سطح ایستابی کم‌عمق شور آب زیرزمینی بر کمک آب زیرزمینی به تبخیر و تعرق گلرنگ (Carthamus tinctoriuse L.). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دوره10، شماره3، صفحات 59 تا 69.
 2. جلیلی ز، قمرنیا ه و کهریزی د، (1397). بررسی تأثیر آب زیرزمینی کم‌عمق و شور بر عملکرد گیاه استویا (Stevia Rebaudiana Bertoni). مجله مدیریت آب و آبیاری. دوره 8، شماره 2، صفحات 193 تا 209.
 3. قمرنیا ه ، امیری س و خرمی وفا م، (1393). برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک جزئی و دوجزئی رزماری (Rosmarinus officinalis .L) در اقلیم نیمه‌خشک. مجله مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران. دوره 4، شماره1، صفحات 33 تا 43.
 4. Ayars J E, Schoneman R A, Soppe R W, Mead R M and Brown L C, (2009). Irrigating Cotton in the presence of shallow groundwater. Drainage in the 21st century. Proceedings of the 7th International Drainage Symposium. Orlando. Florida. USA. 8-10 March. 82-89.
 5. Benz L C, Doering E J and Reichman G A, (1984). Water table condition to alfalfa evaporation and yield in sandy soil. Trans. ASAE 27: 1307-1312.
 6. Benz L C, Doering E J and Reichman G A, (1985). Alfalfa yield and Evapotranspiration response to static watertable and irrigation. Trans. ASAE 28(4):1178-1185.
 7. Ebtsam A, El-Housini, Ahmed M Hassanein M S and Tawfik M M, (2014). Effect of Salicylic Acid (SA) on Growth and Quality of Stevia (Stevia rebaudiana Bert.) Under Salt Stress. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 14 (4): 275-281.
 8. Gao X , Bai Y, Huo Z and Steenhuis T, (2017).Deficit irrigation enhances contribution of shallow groundwater to crop water consumption in arid area.Agricultural Water Management 185:116-125.
 9. Ghamarnia H and Gholamian S M, (2013). The Effect of saline shallow ground and surface water under deficit irrigation on (Carthamus tinctorius L.) in semi-arid condition. Agric. Water Manag. 118: 29–37.
 10. Ghamarnia H and Jalili Z, (2014). Shallow saline groundwater use by Black cumin (Nigella sativa L.) inthe presence of surface water in a semi-arid region. Agricultural Water Management 132: 89– 100.
 11. Goins T, Lunin J and Worley H L, (1966). Water table effects on growth of tomatoes, snap beans and sweet corn. Trans. ASAE 9: 530-533.
 12. Hang C, Zhongyi L, Zailin H, Zhongyi Q and Yuhong X, (2016). Alexander Fernald Impacts of agricultural water saving practice on regional groundwater and water consumption in an arid region with shallow groundwater. Environmental Earth Sciences. 75(16):1204.
 13. Huo Z, Feng S, Huang G, Zheng Y, Wang Y and Guo P, (2012). Effect of groundwater level deoth and irrigation amount on water fluxes at the roundwater table and water use of wheat. Journal of irrigation and drainage. Issue3. Pages 348-356.
 14. Eltarabily M G, Burke J M and Khaled M B, (2020). Impact of Deficit Irrigation on Shallow Saline Groundwater Contribution and Sunflower Productivity in the Imperial Valley, California. Water 2020. 12, 571.
 15. Noory H, Liaghat A M, Chaichi M R and Parsinejad M, (2009). Effects of water table management on soil salinity and alfalfa yield in a semi-arid climate. Journal of irrigation science. 27:401-407.
 16. Wang X, Zailin H, Manoj KS , Wang X , Guo P, Xu X and Huang G, ( 2020). Energy fluxes and evapotranspiration over irrigated maize field in an arid area with shallow groundwater. Agricultural Water Management. Elsevier. vol. 228.
 17. Wang S, Guo K, Ameen A, Fang D, Li X, Liu X and Lipu H , (2022). Evaluation of Different Shallow Groundwater Tables and Alfalfa Cultivars for Forage Yield and Nutritional Value in Coastal Saline Soil of North China. Life. 12(2), 217.
 18. Xue J, Guan H, Huo Z, Wang F, Huang G and Boll J, (2017). Water saving practices enhance regional efficiency of water consumption and water productivity in an arid agricultural area with shallow groundwater. Agric. Water Manag. 194. 78–89.