نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد؛

4 استادیار حفاظت آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد؛

چکیده

       افزایش مصرف آب ناشی از افزایش جمعیت، باعث کاهش کیفی و کمی آب‌های قابل استحصال شده است. با توجه به این وضعیت، شناخت منابع مناسب کمی و کیفی برای داشتن کشاورزی پایدار امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در این تحقیق تغییرات سطح آب‌ زیرزمینی دشت داراب برای یک دوره 18 ساله (89-1372) و تغییرات کیفی برای سال‌های 89-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه‌گیری سطح آب در 39 چاه پیزومتری بیانگر آن ‌است که متوسط افت آب‌‌ زیرزمینی در دشت داراب، برای مدت مورد مطالعه برابر 23/27 متر بوده است. همچنین بررسی کیفیت آب نشان دهنده افزایش سالانه هدایت الکتریکی، pH  و نیترات در این مناطق می‌باشد. به‌طور کلی بیلان آب، روند کاهش سطح آب‌ زیرزمینی، افزایش شوری و pH آب‌‌های دشت داراب، بیانگر خطر ناپایداری منابع  آب‌ زیرزمینی این منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Sustainability of Groundwater Resources of Darab Plain, Iran

نویسندگان [English]

  • Sina Fallah 1
  • m ghobadinia 2
  • m shokrgozar 3
  • sh ghorbani 4

1 Professor, Shahrekord University

چکیده [English]

Population growth has resulted in increase in water use, which in turn has led to a decline in quantity and quality of groundwaters. Therefore, quantitative and qualitative assessment of groundwater resources is crucial for sustainable agriculture. This research was conducted to evaluate the spatio-temporal variation (18 years) of groundwater table and the quality of groundwater resources of Darab plain. To this end,  data of 39 piezometers in the plain were selected to evaluate the groundwater table fluctuations during an 18-year period, while qualitative characteristics were determined for 2008-2012. Results showed that the mean groundwater level depletion was 27.23 m during the studied period. Also, qualitative dynamics indices of water showed that EC, pH, and nitrate of the groundwater increased annually during the study period. Overall, the water budget of the region, the lowering of water table, and the increase in water salinity and acidity indicate the unsustainability risk of the ground water of the studied region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • pH
  • Nitrate