اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری؛ شهرکرد

2 مربی پژوهشی بخش تحقیقات باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری، شهرکرد؛

3 محقق بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، کرج؛

4 محقق بخش تحقیقات فنی مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری، شهرکرد؛

چکیده

         به منظور بررسی اثر کم آبیاری در مراحل مختلف رشد و توسعه  میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام"رقم مامایی"، پژوهشی به صورت کرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک بار خرد شده با طرح پایه بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های 1382-1380 در بادامستان شرکت خیریه امامیه شوراب از توابع بخش سامان، استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. در این آزمایش، عوامل اصلی شامل: مرحله اول یا رشد میوه، مرحله دوم یا رشد مغز  و مرحله سوم یا قبل از برداشت، بود و  عوامل فرعی: T1، آبیاری کامل بر اساس نیاز آبی گیاه،  T2 (80 در‌صد)،T3                 (40 درصد) نیاز آبی گیاه وT4  (بدون آبیاری) انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل اندازه میوه، وزن تر و خشک میوه، وزن تر و خشک مغز، درصد ریزش میوه، درصد مغز و عناصر معدنی در میوه و برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش آبی و کم آبیاری در مرحله اول، باعث کاهش معنی‌دار اندازه میوه و وزن‌تر و خشک میوه شد. در مرحله دوم، وزن‌تر میوه و وزن‌تر و خشک مغز کاهش یافت، در مرحله دوم، بر میزان ازت در برگ و میزان بر (B) در میوه معنی‌دار بود. در مرحله سوم تفاوت معنی‌داری در پارامترهای اندازه گیری شده مشاهده نشد. نتایج نشان داد که  کم‌آبیاری 80 درصد، 40 درصد و قطع آبیاری  در مراحل اول و دوم رشد میوه باعث کاهش معنی‌دار عملکرد به ترتیب 5/17 درصد، 30 درصد و 46 درصد  را داشت ولی در مرحله سوم افت عملکرد معنی‌دار نشد. بعلاوه این که بین مراحل رشد از نظر میزان ازت، پتاسیم، کلسیم و بر موجود در برگ وعناصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی، مس و بر موجود در میوه اختلاف معنی‌داری وجود داشت اما تاثیر آبیاری بر میزان این عناصر معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Deficit Irrigation during Different Phenological Stages of Fruit Growth and Development on Mineral Elements and Almond Yield

نویسندگان [English]

  • r alimohammadi 1
  • a mousavi 2
  • m tatari 3
  • a.r fatahi 4
چکیده [English]

In order to investigate the effects of deficit irrigation during phenological stages of fruit growth and development on almond (cv. “Mamaei”) production, an experiment was carried out in split plot and complete randomized block design with three replicates in 2000-2003.The main plots were three different stages of fruit growth consisting of: stage I (fruit growth), stage II (kernel growth) and stage III (pre-harvest period). The subplots were different irrigation regimes including T1=100% ETC (Full irrigation), T2= 80% ETC (deficit irrigation), T3=40 % ETC (deficit irrigation), and T4=0 % ETC (without irrigation). Parameters such as fruit size (length, width, and diameter), fresh and dry fruit weight, fresh and dry kernel weight, fruit drop, kernel percentage and yield were measured. The results showed that deficit irritations and water stress during stage-I decreased fruit size (length, width and diameter of fruit), fresh and dry weight of fruit and increased fruit drop percentage; but it did not have significant effect on mineral elements in leaf and fruit. The deficit irrigation and water stress during stage-II decreased fresh fruit weight, fresh and dry kernel weight, N in leaf and B in fruit. However, there was no significant effect on the measured parameters during stage-III.  According to the results, deficit irrigation during all phenological stages of fruit growth significantly decreased yield, kernel dry weight and kernel percentage. The results showed that the effects of phenological fruit stages on N, K, Ca and B in leaf and on N, K, P, Mg, Ca, Zn, Fe, Mn, Cu and B in the fruits were significant, but the effects of irrigation regimes were not significant on mineral elements in leaf and fruits.
.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond var. Mamaei
  • Irrigation regime
  • Chahar Mahal Bakhtiari
  • Water stress