تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی به روش پرمامترگلف و نسبت آن با روش پمپاژ به درون چاهک کم عمق در پنج منطقه خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/jwra.2014.100046

چکیده

یکی از روشهای مناسب برای تعیین هدایت هیدرولیکینزدیک اشباع خاک در بالای سطح ایستابی، روش پرمامتر گلف است. با استفاده از این روش می توان آزمایش را در مدت زمان کوتاهی با استفاده از یک نفر انجام داد. پژوهشگرانمختلف نشان داده اند که هدایت هیدرولیکی اشباع بدست آمده از روش گلف با روش پمپاژ به درون چاهک کم عمق تفاوت هایی داشته، از این نظر، هدف این پژوهشتعیین رابطه میان این روش و روش شاخص پمپاژ به درون چاهک کم عمق است. در این پژوهش هدایت هیدرولیکی خاک در پنجمنطقهمستعد کشاورزی استان خوزستان به روش گلف و آزمایش پمپاژ به درون چاهک کم عمق انجام شد. آزمایشهای گلف در هر منطقه در 40 عدد چاهک به عمق 60 سانتی‌متر با دو بار ثابت پنج و 10 سانتی‌متری انجام شد وپنج عدد چاهک به عمق یک متر برایتعیین هدایت هیدرولیکی به روش پمپاژبه درون چاهک کم عمق درتمامی مناطق یاد شده حفرشد. با استفاده از آنالیزهای تک عمقی لاپلاس با فرض کاپیلاریته صفر، ریچاردز با فرض 12  و رگرسیون پایه ای ریچاردز برای رفع جوابهای غیرمنطقی دستگاه گلف استفاده شد. در این پژوهشمشاهده شد میانگین هندسی آنالیزهای رگرسیون پایه‌ای ریچاردز و دو عمقی گلف در تمام مناطق برابر است. ضرایب مربوط به این آنالیز نیز با استفاده از روش حداقل مجذورات تعیین شد و متوسط 12  در سطح معنی‌دار 95 درصد با فرض اولیه آن برابر شد. همچنین مشخص شد که به علت بالا بودن انحراف معیار مقادیر  در آزمایشهای گلف، بهتر است مقدار آن را ثابت در نظر گرفت.  در این پژوهش مشخص شدکه در مناطقی با بافت خاک متوسط ضریب هدایت هیدرولیکی به روش پمپاژ به چاهک کم عمق 5-4 برابرروش گلف بود ودر مناطقی با بافت خاک سنگین این ضریب به 5/3-2 برابر میرسید.

عنوان مقاله [English]

Determination of Soil Saturated Hydraulic Conductivity Above Water Table Using Guelph Permeameter and Its Relationship with Shallow Well Pumping Method in Five Agricultural Sites in Khuzestan Province

چکیده [English]

An appropriate method to determine the hydraulic conductivity above water table is Guelph Permeameter. Using this method, experiments can be carried out by one person in a short period. Several investigators have commented on the systematic difference between the hydraulic conductivity obtained by Guelph Permeameter and Shallow Well Pumping Test (SWPT) methods. Therefore, the purpose of this research was to find a relationship between these two methods. In this study, to determine soil saturated hydraulic conductivity with Guelph Permeameter, Guelph Permeameter test was carried out in 5 agricultural regions of Khuzestan province and calibration of Guelph data was carried out with SWPT. In each region, Guelph Permeametertests were conducted in 40 holes with 60 cm depth, under two (5 and 10 cm) constant heads in each hole. Five holes with 1m depth were dug to carry out the SWPT in all regions mentioned above. In each region, the number of holes with negative results and the ones with significant results for Kfs and  in Guelph Permeameter were identified. Using Laplace single head analysis with zero capillary, single head analysis of Richards with α* = 12 and single head regression based on Richards analysis were used to remove non-logical results of Guelph Permeameter device. It was observed that the geometric mean of regression based on Richards and double head analysis were equal. Coefficients related to this analysis were determined using least squares, and mean of α* = 12 became equal to the primary hypothesis at a significance level of 95 %. In addition, because the standard deviation of α* in Guelph tests was high, it was better to consider it constant. It is concluded that in regions with average soil texture, hydraulic conductivity value obtained in shallow well pumping method was 4-5 times more than the hydraulic conductivity measured by Guelph method, while in regions with heavy soil texture, value of the hydraulic conductivity measured by shallow well pumping method was 2-3.5 times more than the hydraulic conductivity determined by Guelph method.