آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان

مجید اسماعیلی؛ حمید مدنی؛ بهرام مجدنصیری؛ سعید چاوشی؛ نورعلی ساجدی

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 359-375

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360109.944

چکیده
  به منظور بررسی اثر کم­آبیاری در مرحله­ ی زایشی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه براآن جنوبی در استان اصفهان در سال 1399 انجام شد. کرت اصلی شامل آبیاری سطحی در سه سطح بر اساس میزان تبخیر از تشتک تبخیرکلاس A شامل: بدون تنش کم­آبی ...  بیشتر

تأثیر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در گندم پائیزه در منطقه کاشمر

مهدی مکاری؛ میثم عابدین پور؛ هادی دهقان

دوره 34، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.122256

چکیده
  در شرایط حاضر، مهم­ترین چالش بخش کشاورزی، افزایش کارایی مصرف آب است. این پژوهش با هدف بررسی اثر کم­آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، کارایی مصرف آب و اجزای عملکرد گندم رقم پیشگام، به­صورت کرت­های یک بار خرد شده بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر به اجرا درآمد. آبیاری در ...  بیشتر