آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
برآورد تبخیر– تعرق مرجع با داده‌های محدود و کامل ایستگاه‌های سینوپتیک ساری، قراخیل قائم‌شهر و آمل

عاطفه رودباری؛ علی باقری

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 455-465

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.359505.934

چکیده
  متأسفانه امکانات اندازه­گیری برخی از پارامترهای آب و هوایی در بعضی از ایستگاه‌های هواشناسی وجود ندارد و آن‌ها را باید برآورد کرد. در چنین مواردی، تشخیص درستی روش‌های تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از داده‌های آب و هوایی برآورد شده بسیار مهم است. بر این اساس، هدف از این مطالعه، ارزیابی عملکرد روش پنمن – مانتیث در برآورد ...  بیشتر

تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان

معظم خالقی؛ علی‌ شاهنظری؛ فرزاد حسن پور؛ فاطمه کاراندیش

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 219-231

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113165

چکیده
  کمبود آب غیر­شور و افزایش تقاضای آب برای آبیاری منجر به کاربرد روش­های جدید آبیاری و همچنین به کار­گیری منابع آب ‌شور شده است. به همین دلیل، آزمایش مزرعه­ای طی دو سال زراعی 1393 و 1394 برای ارزیابی اثر مدیریت کمی و کیفی آب آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد کیفی آفتابگردان در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ...  بیشتر