آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد‌نیاز گِلخرابی در اراضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP

محمد رضا یزدانی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ اصغر رحمانی؛ ناصر دوات گر؛ بهاره دلسوز خاکی

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 223-243

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360376.952

چکیده
  به­منظور تحلیل تغییرات زمانی و مکانی مقدار آب موردنیاز برای گلخرابی (خاک­ورزی خاک اشباع) در سطح اراضی شبکه آبیاری سپیدرود، داده­های روزانه رطوبت خاک ماهواره SMAP در دوره هفت ساله (2015 تا 2021) استفاده شد. مرحله گلخرابی اراضی شالیزار از 20 فروردین تا 10 خرداد در نظر گرفته شد و پس­از دسته­بندی بر­اساس احتمال وقوع مختلف (1، 10، 25، 50، ...  بیشتر

ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان

فاطمه مسکینی ویشکایی؛ علیرضا جعفرنژادی؛ ناصر دوات گر

دوره 34، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 229-241

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.122260

چکیده
  کمبود آب آبیاری یکی از عمده­ترین عوامل محدودکننده در تولید محصولات کشاورزی است. این پژوهش با هدف بررسی اثر شدت­های مختلف تنش کم­آبی بر شاخص­های عملکرد گندم رقم چمران 2 در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش 10 تیمار آبیاری شامل آبیاری کامل و آبیاری با اعمال تنش کم­آبی در سه سطح تنش (کم، متوسط و شدید) در ...  بیشتر