دوره و شماره: دوره 30.1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-143 
3. شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST

صفحه 13-24

10.22092/jwra.2016.106198

پریسا شاهین رخسار؛ ابراهیم امیری؛ سامیه رئیسی؛ محمد اسماعیل اسدی