دوره و شماره: دوره 29.2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-275 
4. رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی

صفحه 169-179

10.22092/jwra.2015.101665

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سیدحسین نعمتی