این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 در ابتدا خواهشمندیم نویسندگان در هنگام ثبت نام اطلاعات خود را فارسی و انگلیسی در سامانه به طور کامل تکمیل نمایند.