دوره و شماره: دوره 34.2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 167-315 
5. تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور

صفحه 217-227

10.22092/jwra.2020.122259

مینا طاهری؛ وحید رضاوردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ فریبرز عباسی؛ جواد باغانی


7. بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد

صفحه 243-255

10.22092/jwra.2020.122261

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مهدی دستورانی؛ حمیدرضا فلاحی؛ فاطمه شیرزادی


8. تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی

صفحه 257-267

10.22092/jwra.2020.122262

رستم یزدانی بیوکی؛ محمدحسن رحیمیان؛ غلامحسن رنجبر؛ محمدهادی راد؛ حسین بیرامی؛ حیدر مفتاحی زاده


10. بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا

صفحه 287-300

10.22092/jwra.2020.122264

زهرا تارمحمدی قورچی؛ غلامحسین عبداله زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ عبدالوهاب قزل