دوره و شماره: دوره 33.3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 339-518 
11. برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم

صفحه 479-491

10.22092/jwra.2019.120475

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سید رضا هاشمی؛ حامد منصوری؛ سعید قوام سعیدی


12. تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار‌مریم در دشت بیرجند

صفحه 493-505

10.22092/jwra.2019.120476

سعید قوام سعیدی نوقابی؛ حسین حمامی؛ عباس خاشعی سیوکی


13. تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی

صفحه 507-518

10.22092/jwra.2019.120477

اکبر علیپور؛ کامران داوری؛ محمد موسوی بایگی؛ محمود صبوحی صابونی؛ عزیر الله ایزدی