دوره و شماره: دوره 33.2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 163-338 
5. بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران

صفحه 205-216

10.22092/jwra.2019.119738

فخرالدین قاسمی صاحبی؛ ام‌البنی محمدرضا پور؛ معصومه دلبری؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی چراتی


7. تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI

صفحه 237-247

10.22092/jwra.2019.119740

مهری سعیدی نیا؛ سید حمزه حسینیان؛ فرهاد بیرانوند؛ علی حیدر نصراللهی


10. تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت

صفحه 283-297

10.22092/jwra.2019.119743

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی