دوره و شماره: دوره 33.1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-162 
5. برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare

صفحه 39-52

10.22092/jwra.2019.119113

عبدالله بیک خورمیزی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ محمدرضا سرافراز اردکانی؛ سید محمد مشتاقیون؛ سید موسی موسوی کوهی


6. برآورد نیاز آبی گیاه ریحان برای مدیریت آب در مزرعه

صفحه 53-65

10.22092/jwra.2019.119114

مهشاد سادات فرحبخش؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده