دوره و شماره: دوره 26.2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 129-235 
3. بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس

صفحه 161-172

10.22092/jwra.2012.118963

سینا فلاح؛ مهدی قبادی نیا؛ محسن شکرگزار؛ شجاع قربانی دشتکی