دوره و شماره: دوره 32.3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 341-483 

مقاله پژوهشی

2. اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی

صفحه 341-483

10.22092/jwra.2018.117788

مصطفی یوسفیان؛ علی‌ شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تباراحمدی؛ محمود راینی؛ بهروز عرب زاده


3. تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن

صفحه 351-366

10.22092/jwra.2018.117791

رضا سعیدی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا؛ عباس کاویانی؛ بیژن نظری


6. برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI

صفحه 395-404

10.22092/jwra.2018.117797

فاطمه جعفری صیادی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ میرخالق ضیاء تباراحمدی


10. اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب

صفحه 441-457

10.22092/jwra.2018.117801

فاطمه عباس پور؛ حمیدرضا اصغری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید عباسدخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی