دوره و شماره: دوره 31.3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 301-508 

مقاله پژوهشی

2. تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ

صفحه 301-313

10.22092/jwra.2017.113668

ابوالفضل ناصری؛ طاهره مسعودی؛ محمدباقر خورشیدی؛ اکبر عبدی قاضی جهانی


9. اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران

صفحه 399-412

10.22092/jwra.2017.113675

حامد زمانی؛ داود اکبری نودهی؛ حمیدرضا مبصر؛ فرشید علیپور ابوخیل


11. برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W

صفحه 425-440

10.22092/jwra.2017.113677

احسان توکلی؛ بهزاد قربانی؛ مهدی رادفر؛ حسین صمدی بروجنی؛ بیژن قهرمان