دوره و شماره: دوره 31.1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-137 

مقاله پژوهشی

2. شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز

صفحه 1-12

10.22092/jwra.2017.109904

مهری سعیدی نیا؛ سعید برومند‌نسب؛ سید بهرام اندرزیان


6. تلفات نیترات در اراضی شالیزاری زهکشی شده دوکشتی برنج و کلزا

صفحه 59-73

10.22092/jwra.2017.109908

سمانه دوستی پاشاکلایی؛ علی‌ شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی