دوره و شماره: دوره 30.2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-283 

مقاله پژوهشی

2. تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج

صفحه 145-157

10.22092/jwra.2016.106640

رضا اسدی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ مسعود کاوسی؛ ابراهیم امیری


10. بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین

صفحه 261-271

10.22092/jwra.2016.106648

بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی‌نژاد؛ صفیه بهمن‌‌پوری؛ حمزه‌علی علیزاده