دوره و شماره: دوره 29.3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 277-417 

مقاله پژوهشی

1. واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی

صفحه 277-295

10.22092/jwra.2015.103054

مسعود محمدی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ امیر حق‌وردی


6. اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان

صفحه 353-366

10.22092/jwra.2015.103059

محمد نادریان فر؛ حسین انصاری؛ مجید عزیزی؛ علی‌نقی ضیایی


مقاله پژوهشی

7. بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی

صفحه 367-377

10.22092/jwra.2015.103060

علی قدمی فیروزآبادی؛ حسین دهقانی سانیج؛ مجتبی خوشروش؛ سید محسن سیدان