دوره و شماره: دوره 28.4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 677-798 
2. شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری

صفحه 691-701

10.22092/jwra.2015.100824

مهدی سرائی‌تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همائی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد